ГРАМОТА
Доброволно формирование „Искър“

При нарушения свързани с дейностите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на населените места гражданите могат да сигнализират на тел. 09123/2064 и e-mail: roman@roman.bg


ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА – РОМАН

 ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 32 длъжности за приемане на военна служба в Националната гвардейска част.

Документи се приемат до 05 май 2017г. включително.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая 308  на община Роман или на  тел. 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  09123 23 10; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

 

Публикувано на 09 март2017г.


ОБЯВА

Офис за водене на военен отчет в община Роман

ИНФОРМИРА

Обявен е конкурс за 30 длъжности
за приемане на военна служба в
68 бригада Специални сили.

Документи се приемат до
31 март 2017г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и подаване на документи се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман в стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56; 0910/5 57 18; 092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 27 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № OX-109/03.02.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военни формирования (в.ф.) от Военноморските сили и ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, както следва:

– за в.ф.34410 – Варна – 8 (осем) длъжности;

– за в.ф.54830 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26870 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.26800 – Варна – 12 (дванадесет) длъжности;

– за в.ф.38010 – Варна – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.32300 – Варна – 5 (пет) длъжности;

– за в.ф.28430 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.22580 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.36940 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54940 – Варна – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.32140 – Варна – 2 (две) длъжности;

– за в.ф.54970 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32020 – Варна – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.54960 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.26420 – Бургас – 1 (една) длъжност;

– за в.ф.32890 – Бургас – 3 (три) длъжности;

– за в.ф.22480 – Бургас – 14 (четиринадесет) длъжности;

– за в.ф.18360 – Бургас – 4 (четири) длъжности;

– за в.ф.38920 – Варна – 11 (единадесет) длъжности;

– за в.ф.28580 – Варна – 7 (седем) длъжности;

– за в.ф.44320 – Сенокос – 1 (една) длъжност;

– за ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – Варна – 4 (четири) длъжности;

Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 14 февруари 2017г.


М О Т И В И

На основание чл.26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на своята интернет страница, Община Роман приема предложения и становища относно този проект, на следния e-mail: roman@roman.bg или в Информационен център в сградата на Общинска администрация гр.Роман

  1. Причини, които налагат приемането Наредбата:

Във връзка с настъпили промени в Закона за общинската собственост и свързаните към него под законови нормативни актове, както и по повод Протест на Окръжна прокуратура гр.Враца се наложи да предприемем действия по отмяна на действащата Наредба и да приемем нова.

  1. Целите, които се поставят:

Да синхронизираме общинската наредба с националното законодателство.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на допълнението в Наредбата:
    За приемането на новата наредба не са необходими финансови средства.
  2. Очаквани резултати от прилагането:

Улесняване на заинтересованите лица и яснота по отношение на общинската политика във връзка с управлението на общинската собственост.

ПРОЧЕТИ НАРЕДБАТА

Публикувано на 03 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-29/11.01.2017г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 07.06.2017г. до 21.06.2017г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Карлово , Казанлък и Пловдив както следва:

– в гарнизон Стара Загора – 150 длъжности;

– за гарнизони Карлово и Казанлък – 300 длъжности;

– за в.ф.44220 –Пловдив    – 36 длъжности;

 Общо 486 (четиристотин осемдесет и шест) длъжности

 Срок за набиране на документи до 06.03.2017г.

  Изтегли приложения:

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-873/10.11.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина във Военно-географската служба , както следва:

  • за Топограф в секция „Топография” на сектор „Геодезия” във Военно формирование 24430 – гр.Троян – 3 (три) офицерски длъжности;

 Срок за набиране на документи до 16.01.2017г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Публикувано на 03 февруари 2017г.


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед №ОХ-816/25.10.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във Военномедицинска академия, както следва:

– за Лекари – 49 (четиридесет и девет) офицерски длъжности;

– за Медицински сестри и санитарни инструктори –  10 (десет) сержантски длъжности;

Срок за набиране на документи до 02.12.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или на тел. 09123 23 10;0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 74 01; 092 62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


 

ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със заповед № ОХ-735/20.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътни войски и Военновъздушните сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.11.2016г. и 23.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардейски представителен духов оркестър  – 6 (шест) броя;

– Военен духов оркестър на СВ  –  16 (шестнадесет) броя;

– Военен духов оркестър на ВВС  –  2 (два) броя;

 Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Мездра обявява, че със заповед № ОХ-754/29.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.11.2016г. до 17.11.2016г. във Национална гвардейска част – София, както следва:

– Гвардеец- 29 (двадесет и девет) броя;

– Номер от разчет –  1 (един) брой;

– Шофьор кат. „С+Е” – 1(един) брой;

– Шофьор кат. „D” – 1(един) брой;

 Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №308 на община Роман или

на тел. 09123 23 10; 0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18;  092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;


ОБЯВА

Офисът за водене на военен отчет в община Роман обявява, че със Заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявен конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г. във военни формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево, както следва:

– за гарнизон Плевен                     – 44 длъжности;

– за гарнизон Асеновград              – 35 длъжности;

– за гарнизон Пловдив                  – 60 длъжности;

– за в.ф.24620-Свобода                   – 25 длъжности;

– за в.ф.26400-Благоевград           – 26 длъжности;

– за гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково – 103 длъжности;

– за гарнизон Шумен                     – 15 длъжности;

– за в.ф.28610-София                     – 15 длъжности;

– за в.ф.42600-Мусачево                – 30 длъжности.

 

  Общо 353 (триста петдесет и три) длъжности

Срок за набиране на документи до 28.10.2016г.

 

За повече информация за условията за кандидатстване се обръщайте към старшият експерт в офиса за водене на военен отчет в община Роман  в  стая №309 на община Роман или на   тел. 09123 23 10;  0910 / 9 23 56;    0910/5 57 18; 092/62 40 44; 09117/2211; 0888 218 242;

Търгове за 2016 година

Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публично оповестен повторен търг с явно наддаване на 06.01.2017г. за отдаване под наем на земеделска земя в местността „Турльовец“ и местността „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 9 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 20.12.2016г. за продажба на жилищни имоти в бл.3 и бл.4, недвижим имот находящ се в местността „Старите лозя“ в землището на гр.Роман, бивше училище в с.Курново и отдаване под наем на „Търговски обект“ в гр.Роман…

Публикувано на 2 декември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 16.12.2016г. за отдаване под наем на земеделска земя находяща се в местността „Биволарника“ и „Станево усое“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 08.12.2016г. за отдаване под наем на недвижими имоти находящи се в: местността „Филиповец“ с.Долна Бешовица, местностите „Поповишки дол“, „Турльовец“, „Требежа“ и „Йолова падина“ в землището на с.Синьо бърдо…

Публикувано на 18 ноември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.10.2016г. за отдаване под наем на недвижим имот – „Микроязовир“ с.Курново, местност „Регуля“ с площ от 24,428дка в землището на с.Курново

Публикувано на 13 септември 2016г.


Общинска администрация Роман обявява процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване на 04.10.2016г. за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот – помещение от 16,80кв.м, находящо се в приземния етаж от сграда на СУ „Васил Левски“ гр.Роман

Публикувано на 13 септември 2016г.


Търгове и конкурси от 2016 година

След провеждане на интервю с кандидатите за обществени възпитатели (ПРОТОКОЛ №6), комисията РЕШИ обществени възпитатели към МКБППМН да бъдат:

  1. Цветослава Павлинова Томова – начален учител при НУ „Петко Р. Славейков“ – гр.Роман
  2. Тихомир Цанов Тодоров – учител по география и икономика при СУ „Васил Левски“ – гр.Роман.

Публикувано на 26 октомври 2016г.


Инвестиционни предложения за 2017 година


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-410/7/25.04.2017г. информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Напояване на земеделски площи с царевица-120 дка, с води от р.Искър посредством моторна помпа /прикачена на трактор/“ в землището на с.Струпец от ЗП Мария Ангелова Йолова…

Публикувано на 26 април 2017г.


Община Роман уведомява, че в общината е получено с вх. №9400-274/14/12.04.2017г. съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Косматица, по поречието на р. Искър, с място на потребление местността „Млаката“, с.Долна Бешовица…

Публикувано на 13 април 2017г.


Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №2600-43/03.04.2017г. „Напояване на земеделски площи с царевица, картофи, пипер и малини – с обща площ 1258,91 дка с води от р.Искър посредством моторни помпи /разположени на четири места/ и поливни инсталации“ в землището на с.Кунино с възложител „ЗЪРНОХРАН“ ЕООД…

Публикувано на 05 април 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на инвестиционно предложение с вх. №9400-247/8/23.03.2017г., „Изграждане на предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, с управител Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 28 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-352/09.03.2017г. „Напояване на земеделски култури с вода от р.Искър“ с възложител Ивайло Вутов Йолов…

Публикувано на 13 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-23/02.03.2017г. „Подмяна на преносен /магистрален/ газопровод в участъка ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО“ с възложител „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД, лице за контакти…

Публикувано на 06 март 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-274(1)/01.03.2017г. „Предприятие за преработка на ябълки и производство на ябълков айс- сайдер“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман с възложител „ДОМЕН СЕН ЖОРЖ“ ООД, лице за контакти Цветанка Томова Йотова…

Публикувано на 01 март 2017г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №2600-189/8/23.01.2017г. на инвестиционно предложение „Електропроизводство посредством деривационна МВЕЦ „Поповица“ на река Искър в землището на…

Публикувано на 25 януари 2017г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-68/23.01.2017г.
„Трафопост, подземна кабелна линия 20kV и въздушна линия 0,4kV /НН/“ с възложител…

Публикувано на 25 януари 2017г.

Инвестиционни предложения за 2016 година


Информация за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. №3200-36/6/09.12.2016г. на Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г…

Публикувано на 09 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-188/01.12.2016г.
„Закупуване на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на животновъден обект“…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-187/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от черен бъз върху 12,099 декара и пчелин от 150 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-186/01.12.2016г.
„Създаване на насаждение от едроплоден дрян върху 50,20 декара и пчелин от 250 броя пчелни семейства“ с възложител Дикатто ЕООД…

Публикувано на 5 декември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №2600-156/8/28.11.2016г. на инвестиционно предложение „Създаване на ново ябълково насаждение с площ 57,53дка в имот 039032, закупуване на земеделска техника и оборудване, както и изграждане на система за капково напояване и автоматизация“ в землището на с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 29 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-177/1/25.11.2016г.
„Създаване на трайни насаждения от сливи /160 дка/ и череши /150дка/ и построяване на лека ограда“ в землището на с.Кунино, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС с вх. №7000-36/5/22.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 25 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №7000-36(1)/11.11.2016г.
„Изграждане на жилищна сграда“ в землището на с.Хубавене, община Роман…

Публикувано на 11 ноември 2016г.


Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ с вх. №2600-140(9)/04.11.2016г. на инвестиционно предложение: „Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки месно направление“, в имот в землището на с.Камено поле, община Роман с възложител „МИТ-СЕКЮРИТИ-85″…

Публикувано на 04 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №9400-1400(1)/02.11.2016г.
„Построяване на едноетажна жилищна сграда от 59кв.м“ с местонахождение с.Караш, община Роман…

Публикувано на 02 ноември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-156(1)/28.10.2016г.
„Ябълкова градина ДОМЕН СЕНТ ЖОРЖ“ с местонахождение с.Долна Бешовица, община Роман…

Публикувано на 28 октомври 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №3200-35/28.09.2016г.
„Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Васил Левски“ гр.Роман“…

Публикувано на 28 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №0400-99(16)/21.09.2016г.
„Рехабилитация и реконструкция на бул. „Христо Ботев“ и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него“ във връзка с подготовката на община Роман за кандидатстване по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“…

Публикувано на 21 септември 2016г.


Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №2600-140/14.09.2016г.
„Ново строителство на пристройка към съществуващ обор за отглеждане на крави – майки, месно направление“…

Публикувано на 16 септември 2016г.


Заповеди и други публикации от 2017 година

Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи на територията на община Роман изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2017/2018

Публикувано на 28 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. март

Публикувано на 24 април 2017г.


СЪОБЩЕНИЕ


Община Роман съобщава, че е изготвен ЧИПУП, който е изложен в стая №224 в сградата на Общината.
В 14-дневен срок от съобщението, заинтересованите лица, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Общинска администрация – гр.Роман.
прочети

Публикувано на 10 април 2017г.На 19.04.2017г. от 16.00 часа в зала №222 в сградата на общинска администрация Роман ще се проведе организирано публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2016г.

Публикувано на 06 април 2017г.Информация за резултатите от осъществен контрол на пътното движение и анализ на пътно-транспортната обстановка за м. февруари

Публикувано на 04 април 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 31.03.2017г. от 14,30часа

Публикувано на 24 март 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.02.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 20 февруари 2017г.


Във връзка с регистрирането на правно основание за ползване на земеделските земи, за което краен срок е 15.02.2017г., ОСЗ – Роман Ви предоставя обява…прочети

Публикувано на 10 февруари 2017г.Заповед №102/16.01.2017г. на Кмета на община Роман за вземане на необходимите мерки за предпазване от болестта инфлуенца /грип/ по птиците.

Публикувано на 18 януари 2017г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 27.01.2017г. от 14,00часа

Публикувано на 16 януари 2017г.


Протокол за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2016/2017 за землището на с.Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, и землище с.Кунино, ЕКАТТЕ 40645 община Роман, област Враца


Длъжници към местния бюджет

Физически лица – длъжници
Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък, глоби.
Задълженията са публикувани на основание чл.182,ал.3,т.1 и т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Изтегли списък на длъжниците.


Длъжници към местния бюджет

 

Юридически лица – длъжници

Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства.

Задължения над 5000 лева, публикувани на основание чл.182, ал.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

Данъчно задължено лице

Дължима главница

/лева/

БАЛКАНСКИ ДЕЛИКАТЕС –ЕООД 37 862,02
НК”ЖИ” 11 443,45
ВАРИЯ –ЕООД 10 250,03
СИТ БЪЛГАРИЯ –АД 5 464,89
ЦАРЕВИЧНИ ПРОДУКТИ 5 197,50

 


Заповеди и други публикации от 2016 година


Община Роман получи парично дарение в размер на шест хиляди лева.Заповед №1443/22.11.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на Петър Томов Попечков
прочети

Публикувано на 22 декември 2016г.


Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 23.12.2016г. от 14,30часа

Публикувано на 15 декември 2016г.


ЗАПОВЕД №1552/15.12.2016г.

на кмета на община Роман за предоставяне имоти на ползвателите на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, посочени в съответното заявление от ползвателя и сключване на договор за наем за срок от една стопанска година 2016/2017г., след заплащане на размера на средното годишно рентно плащане в размер на 14,00лв./дка.

Публикувано на 15 декември 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 23.11.2016г.ще бъде извършена планирана профилактика на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато от 12.30ч. до 16.00ч.

Публикувано на 21.11.2016г.

20161106


Заповед №1129/07.09.2016г. на Кмета на Община Роман за възстановяване правото на собственост на наследниците на Йордан и Христана Янински
прочети

Публикувано на 04 ноември 2016г.


ЗАПОВЕД №1347/27.10.2016г.

на кмета на община Роман за определяне границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване.

Публикувано на 27 октомври 2016г.


ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД уведомява гражданите, че на 25 и 26.10.2016г.ще бъде извършена планирана ремонтна работа на електроенергийни съоръжения, поради което електрозахранването Ви ще бъде временно прекъснато: от 08.00часа до 08.30часа и от 16.00часа до 16.30часа ВЛ 20кВ Кунино.

Публикувано на 20.10.2016г.


СЪОБЩЕНИЕ
Община Роман представя актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Роман за периода 2016-2020г. /предварителен вариант/ за мнения, сигнали, възражения и допълнения.

Изтегли програмата от тук

Лице за контакти: инж. Виолета Иванова Иванова – главен експерт „ООС“-ОбА Роман
тел. 091232064, в.455, стая 225

Публикувано на 13 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


ПРОТОКОЛ от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман…

Публикувано на 07 октомври 2016г.

ПРОТОКОЛ от извършена проверка от комисия назначена със ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г. на Кмета на Община Роман, за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 07 октомври 2016г.


sbardo

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

 ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

на 07.10.2016г.

от 10.30ч. до 12.00ч.

МЯСТО: в общинска администрация Роман – стая 306


ЗАПОВЕД №1203/26.09.2016г.

На 03.10.2016г. от 14.00часа комисия да извърши проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР на адресни регистрации на адрес…

Публикувано на 28 септември 2016г.


ЗАПОВЕД №1096/25.08.2016г.

Да се заличат адресните регистрации по настоящ адрес в с.Синьо бърдо, общ.Роман на следните лица…