Общ устройствен план на Община Роман

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   С Решение №316, прието с Протокол № 30 от 29.09.2017г. на заседание на Общински съвет гр. Роман, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, е РАЗРЕШЕНО изработването на Общ устройствен…

Безвъзмездна финансова помощ

ОБЩИНА РОМАН На 25.10.2017г. г.Кмета  на община Роман Валери Ролански сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № 06/07/2/0/0069 с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ – ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6  до км 8+200 “ и „РЕМОНТ…