Актуални вътрешни нормативни актове на община Роман:

Устройствен правилник 2017г. (качен на 05.04.2017г.)

Кодекс за етично поведение

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Роман 2016г.
(качен на 26.05.2016г.)

Инструкция за деловодната дейност в Община Роман 2016г. (качен на 27.09.2016г.)

Инструкция за предотвратяване, разкриване и съобщаване на нередности

Вътрешни правила за ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЩИНА РОМАН 2017г. (качен на 01.02.2017г.)

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за работна заплата в Община Роман

Вътрешни правила за заплатите на служителите в общинската администрация при Община Роман

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в община Роман (качен на 20.06.2016г.)

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите оторизирани
с достъп до регистри с лични данни

Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата
им от незаконни форми на обработване

Отговорности и процедури при реализация на инвестиционни проекти.
Одитна пътека.