Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Роман 2020-2022г./приет с Решение №165 от Протокол №15/31.08.2020г., публикуван на 04.09.2020г./Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Роман за 2020г./приет с Решение №165 от Протокол №15/31.08.2020г., публикуван на 04.09.2020г./


ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН

СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДЕНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 “ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


Годишен Доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР на община Роман 2019Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2018 година./приет с Решение №577 от Протокол №54/25.04.2019г., публикуван на 30.04.2019г./Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Роман за 2020г. /одобрен с Решение №571 от Протокол №53/29.03.2019г., публикуван на 01.04.2019г./ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНА РОМАН
Одобрен с Решение №557 за 2015г.ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020Г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2014година (качен на 01.04.2015г.)


ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2011година


ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2010година