П Р А В И Л Н И К
за организацията и дейността на Общински съвет – Роман
МАНДАТ 2015-2019 година
(актуализация 18.11.2016г., качен на 30.11.2016г.)


Етичен кодекс на ОбС-Роман.(качен на 02.03.2016г.)


Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти в община Роман (актуализация 29.04.2011г.) – отменен с Решение № 238 от Протокол 20 от 27.02.2017г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РОМАН – 2006г.