ПУБЛИКУВАНЕ за обществена консултация на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023. (публикувано на 23.03.2020г.)

Мотиви за приемане на КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2023.(публикувано на 03.02.2020г.)

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2023(публикувана на 03.02.2020г.)

Мотиви за приемане на ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2030(публикувано на 03.02.2020г.)

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2030(публикувана на 03.02.2020г.)


Мотиви за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Роман за периода на мандат 2019 – 2023 година(публикувано на 30.01.2020г.)

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година(публикувана на 30.01.2020г.)


МОТИВИ за приемане на ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2020-2025г.(публикувано на 21.01.2020г.)

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2020-2025г.(публикувана на 21.01.2020г.)


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ – на 27.12.2019г. от 10ч., в зала 222, в сградата на Общинска администрация гр.Роман ще се проведе обществена консултация във връзка с приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци”.(публикувана на 20.12.2019г.)

М О Т И В И

за изменение на действащата Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци”. Измененията са в сила от 01.01.2020г.(публикувана на 20.12.2019г.)Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет — Роман и взаимодействието му с Общинска администрация — Роман, мандат 2019-2023 (публикуван на 27.11.2019г.)


Промени в предложения проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през мандат 2019 – 2023 година (публикуван на 27.11.2019г.)

 

ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РОМАН,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА
(публикуван на 13.11.2019г.)


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с изработването и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023г (публикуван на 13.11.2019г.)


Предложение относно приемането на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет — Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019 – 2023(публикуван на 13.11.2019г.)


М О Т И В И за синхронизиране на общинската  наредба с националното законодателство. (публикувана на 12.07.2019г.)

М О Т И В И за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Роман /2019-2021г./ (публикувана на 12.06.2019г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №9 „За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 03.04.2019г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №16 „За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Роман“ (публикувана на 11.02.2019г.)

М О Т И В И за приемане на общинска програма за дезинсекция, деакаризация и дератизация на територията на община Роман /ДДД/ /за периода 2019-2021г./(качена на 25.01.2019г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 12 „За реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.“ (качена на 18.12.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 04.12.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Роман уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Роман, предлага на Общински съвет-Роман да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2019 г. (качена на 12.11.2018г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 1 „За поддържане  и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Роман“  (качена на 24.07.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 29.05.2018г.)

М О Т И В И за приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Роман (публикувана на 07.02.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 15.01.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 11.12.2017г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №6 „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ (качена на 13.11.2017г.)

М О Т И В И за изменение и допълнение на Наредба №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман (качена на 30.10.2017г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (качена на 08.08.2017г.)