М О Т И В И за синхронизиране на общинската  наредба с националното законодателство. (публикувана на 12.07.2019г.)    

М О Т И В И за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Роман /2019-2021г./ (публикувана на 12.06.2019г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №9 „За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 03.04.2019г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №16 „За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Роман“ (публикувана на 11.02.2019г.)

М О Т И В И за приемане на общинска програма за дезинсекция, деакаризация и дератизация на територията на община Роман /ДДД/ /за периода 2019-2021г./(качена на 25.01.2019г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 12 „За реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.“ (качена на 18.12.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 04.12.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Роман уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Роман, предлага на Общински съвет-Роман да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2019 г. (качена на 12.11.2018г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 1 „За поддържане  и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Роман“  (качена на 24.07.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 29.05.2018г.)

М О Т И В И за приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Роман (публикувана на 07.02.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 15.01.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 11.12.2017г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №6 „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ (качена на 13.11.2017г.)

М О Т И В И за изменение и допълнение на Наредба №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман (качена на 30.10.2017г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (качена на 08.08.2017г.)