М О Т И В И за приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Роман (публикувана на 07.02.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 15.01.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 11.12.2017г.)

 

М О Т И В И за изменение на Наредба №6 „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ (качена на 13.11.2017г.)

 

М О Т И В И за изменение и допълнение на Наредба №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман (качена на 30.10.2017г.)

 

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (качена на 08.08.2017г.)