ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, Извънбюджетните сметки и фондове  НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2019 ГОДИНА

сряда, 7 юли 2020  

П О К А Н А

Уважаеми съграждани, 

През месец Юли 2020 г. предстои приемането на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове  на община Роман за 2019 година. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

Каним Ви да участвате в общественото обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове  на община Роман за 2019 година.

 материалите за обсъждането можете да намерите в деловодството на общинския съвет.

Мнения, предложения и становища изпращайте на електрона поща:  osroman@abv.bg и в деловодствaтa на общината и общинския съвет.

Г Р А Ф И К

ДатаЧасМясто   
21.07.202010.00Зала 222Среща с граждани, представители на неправителствени организации представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения, представители на бизнеса и Кметове на кметства.

About the author