ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА

гр.Роман, бул. “Христо Ботев” № 136, тел. 09123/ 20- 62, факс:09123/23-49, email:osroman@аbv.bg

                                    СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,                                                                                           

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам Общинския съвет- Роман  на заседание на 24.07.2020 година от 1400 часа в зала №222 на Община Роман.

На основание чл.25, т.4 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и във връзка с  извънредната епидемична обстановка,  на 24.07.2020г. от 11,00 ч в зала №222 на Община Роман. свиквам общо заседание на постоянните комисии за обсъждане на материалите за редовното заседание на Общинския съвет .

 Срок за  предаване на материалите- 12.00ч на 16.07.2020 г

С уважение,

инж.Валери Стаменов

Председател на Общински съвет – Роман

Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС – Роман на 24.07.2020 г.

About the author