Предварителен дневен ред за заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 09.07.2019г. от 16,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                 ДО                                                                Г-Н/Г-ЖА…………………………….. Уведомявам Ви, че на  09.07.2019г. от 1600  часа ще се проведе  извънредно заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка от Тихомир Вълчев –  Председател ОбС Роман относно : Избиране на комисия и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели…