Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 25.04.2019г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                        ДО……………………………                                                                        Г-Н/Г-ЖА…………………… Уведомявам Ви, че на 25.04.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД: 1.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г.;-обща…

МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

На 25 март 2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ г-н Иван Грънчаров подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-22/25.03.2019 г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ /ОПРЧР/, ОП „Иновации и…

Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2019г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                            ДО……………………………                                                                                                                                                     Г-Н/Г-ЖА……………………     Уведомявам Ви, че на 29.03.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Отпускане на средства за СУ…

ОБЯВА

Уважаеми съграждани,

във връзка с ремонта на бул. „Христо Ботев“ Ви уведомяваме, че питейната вода в гр. Роман ще бъде спряна на 28.02.2019г. от 9:00ч. до 17:00ч.