МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

На 25 март 2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ г-н Иван Грънчаров подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-22/25.03.2019 г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ /ОПРЧР/, ОП „Иновации и…

ОБЯВА

Уважаеми съграждани,

във връзка с ремонта на бул. „Христо Ботев“ Ви уведомяваме, че питейната вода в гр. Роман ще бъде спряна на 28.02.2019г. от 9:00ч. до 17:00ч.