ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

                                                                       ДО…………………………

                                                                            

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

 

 

Уведомявам Ви, че на 30.08.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладна записка от Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчев – относно : Отчета за дейността на Общински съвет – Роман за периода 01.01.2019. – 30.06.2019г.; – обща;                      
  2. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – информация по чл.137, ал.1 т.2 и т.3 от ЗПФ на Община Роман за полугодието на 2019г.икономическа;
  3. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – предоставяне на правомощия по изпълнението на общинския бюджет за 2019г.- икономическа и обща;
  4. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – информация по текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на общината за полугодието на 2019г. – икономическа и обща;
  5. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – приемане на нова Наредба №18 „За управление на отпадъците на територията на Община Роман“.;- обща;
  6. Докладна записка от Кмета на община Роман относно – изпълнение на актовете на общинския съвет за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.;- обща;
  7. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – Продажба на имот – частна общинска собственост, ап.12 в бл. 3 вх. В ет. 3 , находящ се  в УПИ I в кв.61 пл.№925 по плана на гр. Роман.;- икономическа;
  8. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – Продажба на земя – ЧОС на собственика на построена върху нея сграда.; – икономическа;
  9. Докладна записка от     Кмета    на    община     Роман  относно – т.2 от Решение № 617 прието  с протокол №59/26.07.2019г. на Общински съвет гр.Роман.;- икономическа;
  10. Актуални.;

 

Заседание на  Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 27.08.2019г. от1300 часа в зала №222;

 

 

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 27.08.2019г. от 1345  часа в зала №222;

 

 

 

 

 

 

 

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                   /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

 

 

About the author