ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

                                                                       ДО…………………………

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

Уведомявам Ви, че на 18.06.2019г. от 1300  часа ще се проведе извънредно заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Покана за свикване на Общо събрание на съдружниците на „ВиК“ООД – Враца, насрочено за 21.06.2019 г. с вх.№2600-112 от 13.06.2019г.

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                   /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author