ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

                                                                       ДО…………………………

                                                                            

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

 

 

Уведомявам Ви, че на 29.05.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: т.2 от Решение № 432 прието с протокол №41/30.05.2019г. на Общински съвет гр. Роман.;-обща

2. Докладна записка от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба на недвижим имот – частна – общинска собственост и възлагане на експертна оценка.;-обща

3. Докладна записка от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Съгласие за делба на поземлен имот Община Роман.;-обща

4. Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно:Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г.;-обща

5. Докладна записка от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Даване на съгласие за целево изразходване на част от събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за закупуване на машина за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Роман.;-обща

6. Докладна записка от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Учредяване възмездно право на ползване върху поземлен имот собственост на Община Роман.;-обща

7.Актуални.

 

 Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 29.05.2019г. от 1300   часа в зала №222:

  

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                   /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

 

About the author