Съобщение

ОБЩИНА РОМАН, УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ ЧЕ ОТ 01.02.2017г. СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ , ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА  И ТАКСА  КУЧЕ ЗА 2017г.

СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2017Г.

  1. Данък недвижим имот и такса битови отпадъци:
    I вноска до 30 юни
    II вноска до 31 октомври
  2. Данък върху превозните средства:
    I вноска до 30 юни
    II вноска до 31 октомври

На предплатилите цялата сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5%

      3.Такса за притежаване на куче: Таксата се заплаща  до 31 март 2017 година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.

Начини на плащане:
Касово в  Община Роман, гр.Роман, ет.1 „Информационен център“ – гише „Каса“, където се приемат и плащания с банкова карта чрез ПОС

По банков път – Банка „ДСК” гр.Роман
IBAN: BG89STSA93008490020100 BIC: STSABGSF

Код за вид плащане:

442100 Данък върху недвижимите  имоти

442400 Такса  за битови отпадъци

442300 Данък върху превозните средства

448013 Такса за притежаване на куче
В кметствата по местонахождение на недвижимия имот /В кметства Камено поле, Кунино, Струпец и Хубавене, могат да се плащат всички видове задължения по ЗМДТ/

С пощенски запис

В касите на ИЗИПЕЙ и Български пощи

ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ПОГАСЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРОКОВЕ

About the author