Отменени вътрешни нормативни актове на община Роман:

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Отговорности и процедури при реализация на инвестиционни проекти.
Одитна пътека.

Инструкция за предотвратяване, разкриване и съобщаване на нередности

Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата
им от незаконни форми на обработване

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите оторизирани с достъп до регистри с лични данни

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Роман 2016г. (качен на 26.05.2016г.)

Вътрешни правила за ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЩИНА РОМАН 2017г. (качен на 01.02.2017г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ (Държавни служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда)(в сила до 31.12.2020г.; изменена със Заповед №ЗК-60/21.01.2021г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (За служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда)(в сила до 31.12.2020г.; изменена със Заповед №ЗК-61/21.01.2021г.)

Харта на клиента

Кодекс за етично поведение

Устройствен правилник 2017г. (качен на 05.04.2017г.)

Вътрешни правила за работна заплата в Община Роман

Вътрешни правила за заплатите на служителите в общинската администрация при Община Роман

Устройствен правилник 2008г.

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Роман 2010 г.

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Роман