ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА


                                                                                                                                         ДО……………………………………

                                                                             

                                                                                                                                         Г-Н/Г-ЖА……………………………..

 

 

Уведомявам Ви, че на 30.11.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Премине на общинска програма за развитие на читалищната дейност за 2019г. в изпълнение на чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/-Образование

2.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Отпускане на  парична сума за разплащане по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ в Община Роман. –Икономическа

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Учредяване право на ползване на движима вещ-частна общинска собственост.-Икономическа

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Даване на съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на имот-публична държавна собственост. -Обща

5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Продажба на имот-частна общинска собственост, ап.15 в бл.4, вх.В, ет.4, находящ се в УПИ Iв кв.60 пл.№ 925 по прана на гр.Роман. –Икономическа

6.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земя в регулация-частна-общинска собственост, имот 35910.660.55 по кадастралната карта на с.Камено поле. Вх.№279-Обща

7.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земя в регулация-частна-общинска собственост, имот 35910.660.54 по кадастралната карта на с.Камено поле. Вх.№280-Обща

8.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман    Валери    Ролански – относно:Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земя в регулация-частна-общинска собственост, имот 35910.660.53 по кадастралната карта на с.Камено поле. Вх.№281-Обща

9.Докладна   записка    от    Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно:Откриване на процедура за продажба на вещи-частна общинска собственост-строителни материали-ПВЦ дограма-втора употреба и утвърждаване на експертна оценка.-Обща

10.Докладна   записка     от    Кмета    на    община    Роман      Валери    Ролански – относно:Назначаването на комисия от служители на Общинска администрация гр.Роман за проверка на декларациите по чл.35 от ЗКОНПИ подавани от служителите в кметствата.-Обща

11.Актуални.

 

 

Заседание на Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост,към ОбС-Роман на 27.11.2018г. от 1300 часа в зала №222:

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 27.11.2018г. от 1330 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 27.11.2018г. от 1400 часа в зала №222:

 

 

 

 

   ЦК                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                               НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author