Проекти по Европейски програми

за 2018 година

СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ – ВКЛЮЧЕНИ от 19.10.2019г. (публикуван на 18.10.2018г.)


СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ – ВКЛЮЧЕНИ И ОТПАДНАЛИ 


Община Роман обявява прием на документи за 1 работно място за „Специалист активиране“ по проект BG05M9OP001-1.028-0001 „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 в Община Роман, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, на пълен работен ден, за срок не по-късно от 3 (три) месеца преди крайния срок за изпълнение на проекта – 30.09.2019 г., или изчерпване на средствата по проекта.

З А Я В Л Е Н И Е за участие в подбор за длъжността „Специалист активиране“

Публикувано на 19 юни 2018г.


П О К А Н А за участие в заключителна пресконференция по Проект „ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ХОРАТА ОТ ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 18 Май 2018г.


Протокол №16 от проведено заседание на Комисия за избор на конкретни представители на целевите групи за включване в дейностите на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Роман“

Публикувано на 02 Март 2018г.


Избор на ръководител на Център за почасово предоставяне на услуги…

Публикувано на 29 Януари 2018г.


Протокол №15 от проведено заседание на Комисия за избор на конкретни представители на целевите групи за включване в дейностите на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Роман“

Публикувано на 22 Януари 2018г.


Списък на лицата допуснати до втори етап /интервю/ за ръководител на Център за почасово предоставяне на услуги…

Публикувано на 22 Януари 2018г.


Удължава се срока за изпълнение на проект „Достоен живот за хората от община Роман“


ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

Община Роман, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BGO5M9OP001-2.002-0260-C01, проект „Достоен живот за хората в община Роман“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001-2.002-C01 „Независим живот“

ОБЯВЯВА ПОДБОР:

За избор на персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за следните длъжности:
– Ръководител – 1 бр.

Прочети пълния текст

Изтегли образец на Заявление

Публикувано на 15 Януари 2018г.

за 2017 година

Протокол №14 от проведено заседание на Комисия за избор на конкретни представители на целевите групи за включване в дейностите на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Роман“


Списък на лицата одобрени за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“ считано от 04.12.2017г.

Публикувано на 29 ноември 2017г.


Междинна оценка на Общински план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.

Публикувано на 21 ноември 2017г.


Списък на потребителите на услугата предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. не отговарящи на целевите групи и неодобрени

Списък на одобрени и неодобрени кандидати за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 16 ноември 2017г.


ОБЩИНА РОМАН

На 25.10.2017г. Кмета  на община Роман Валери Ролански сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №06/07/2/0/0069 с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ – ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6  до км 8+200 “ и „РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ VRC2144: /III-103, РОМАН – ЗЛАТНА ПАНЕГА/ – СТОЯНОВЦИ – ГРАНИЦА ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) – БЕЛЕНЦИ /III-3008“ на стойност: 3 821 275,81 лева по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

При реализацията на проекта ще бъдат реконстуирани 11,630км общински пътища съоръжения и принадлежности към тях.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  …………………………………, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Публикувано на 26 октомври 2017г.


Община Роман приключи изпълнението на  ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г. и и Договор за сътрудничество  № РД 04-173/12.09.2017г.

Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман”

Стойност на проекта 15576лева

Финансиране от Фонд“Социална Закрила –14000 лева

Община Роман 1576.00 лева

прочети…

Публикувано на 16 октомври 2017г.


Списък на лица одобрени за включване в проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“ считано от 16.10.2017г.

Публикувано на 13 октомври 2017г.


Списък на одобрени и неодобрени кандидати за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 05 октомври 2017г.


Списък на одобрени и неодобрени кандидати за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 18 септември 2017г.


ПРОТОКОЛ

за класиране на подадените оферти за „Доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман“

Публикувано на 03 август 2017г.


ПОКАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г.

ОБРАЗЦИ


ОБЯВЛЕНИЕ

ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г. между Фонд“Социална закрила“ и община Роман – „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман” (качен на 07.07.2017г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

Въз основа на втори етап /интервю/ от направения за подбор интервю/ на допуснатите кандидати за ПСИХОЛОГ  в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Комисия, назначена със Заповед на кмета на  община Роман № 167/07.02.2017 г. в състав:
Председател : Антоанета Костадинова

Членове: Нина Върбанова

Цонка Кръстева

ОБЯВЯВА

Одобрява за ПСИХОЛОГ  в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  кандидатът Лиляна Мирославова Маринова.

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
„Достоен живот за хората в община Роман“

Публикувано на 10 февруари 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Въз основа направения подбор на персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Роман №167/07.02.2017 г. в състав:
Председател : Антоанета Костадинова

Членове: Нина Върбанова

                Цонка Кръстева

ОБЯВЯВА

1. Допуска до втори етап /интервю/ на подбор кандидатите, които са представили пълния набор с документи, а именно:
– Лиляна Мирославова Маринова , вх. № 2400-294(69)/07.02.2017 г.
Втори етап на подбора / интервю/ с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.02.2017 год. от 11,00 ч. в ст. 222, в сградата на общинска администрация Роман.

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
„Достоен живот за хората в община Роман“

Публикувано на 08 февруари 2017г.


Община Роман, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001-2.002-0260-0001, проект „Достоен живот за кората в община Роман“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20 1 4-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001- 2.002 „Независим живот“

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

– Психолог -1 бр.

До 17.00 часа на 07.02.2017 година

Публикувано на 30 януари 2017г.


СПИСЪК НА ЛИЦА НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

И НЕ ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ с. Радовене, ул. „Цар Симеон Велики“ №72

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ :

1.Лица с доказана липса на доходи и близки, който да се грижат за тях;

2.Самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност;

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 Цветана Петрова Томова Гр.Роман, бл.8, вх.Г, ет.1, ап.3

 

СПИСЪК НА ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА

ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“ НА КОИТО ЩЕ БЪДЕ РАЗДАВАН ОСТАНАЛ НЕПОЛУЧЕН ТОПЪЛ ОБЯД ОТ ЛИЦАТА ВКЛЮЧЕНИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ с. Радовене, ул. „Цар Симеон Велики“ №72

Утвърден с протокол №5 от 25.01.2017 г.на Комисия назначена със Заповед №1346 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Роман

Публикувано на 27 януари 2017г.


Протокол №14 от проведено заседание на Комисия за избор на конкретни представители на целевите групи за включване в дейностите на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Роман“


Списък на лицата одобрени за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“ считано от 04.12.2017г.

Публикувано на 29 ноември 2017г.


Междинна оценка на Общински план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г.

Публикувано на 21 ноември 2017г.


Списък на потребителите на услугата предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г. не отговарящи на целевите групи и неодобрени

Списък на одобрени и неодобрени кандидати за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 16 ноември 2017г.


ОБЩИНА РОМАН

На 25.10.2017г. Кмета  на община Роман Валери Ролански сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №06/07/2/0/0069 с Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проект Рехабилитация на път IV-10328 (VRC2143) РОМАН – СТРУПЕЦ – ГРАНИЦА С ОБЩИНА МЕЗДРА“ от км 0+000 до км 6+596,55 и от км 7+004,6  до км 8+200 “ и „РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПЪТ VRC2144: /III-103, РОМАН – ЗЛАТНА ПАНЕГА/ – СТОЯНОВЦИ – ГРАНИЦА ОБЩИНИ (РОМАН-ЛУКОВИТ) – БЕЛЕНЦИ /III-3008“ на стойност: 3 821 275,81 лева по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

При реализацията на проекта ще бъдат реконстуирани 11,630км общински пътища съоръжения и принадлежности към тях.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  …………………………………, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Публикувано на 26 октомври 2017г.


Община Роман приключи изпълнението на  ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г. и и Договор за сътрудничество  № РД 04-173/12.09.2017г.

Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман”

Стойност на проекта 15576лева

Финансиране от Фонд“Социална Закрила –14000 лева

Община Роман 1576.00 лева

прочети…

Публикувано на 16 октомври 2017г.


Списък на лица одобрени за включване в проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“ считано от 16.10.2017г.

Публикувано на 13 октомври 2017г.


Списък на одобрени и неодобрени кандидати за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 05 октомври 2017г.


Списък на одобрени и неодобрени кандидати за потребители на услугата предоставяне на топъл обяд по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

Публикувано на 18 септември 2017г.


ПРОТОКОЛ

за класиране на подадените оферти за „Доставка и монтаж на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман“

Публикувано на 03 август 2017г.


ПОКАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР № ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г.

ОБРАЗЦИ


ОБЯВЛЕНИЕ

ДОГОВОР № РД04-87/04.07.2017г. между Фонд“Социална закрила“ и община Роман – „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Роман” (качен на 07.07.2017г.)


ОБЯВЛЕНИЕ

Въз основа на втори етап /интервю/ от направения за подбор интервю/ на допуснатите кандидати за ПСИХОЛОГ  в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, Комисия, назначена със Заповед на кмета на  община Роман № 167/07.02.2017 г. в състав:
Председател : Антоанета Костадинова

Членове: Нина Върбанова

Цонка Кръстева

ОБЯВЯВА

Одобрява за ПСИХОЛОГ  в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  кандидатът Лиляна Мирославова Маринова.

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
„Достоен живот за хората в община Роман“

Публикувано на 10 февруари 2017г.


ОБЯВЛЕНИЕ

Въз основа направения подбор на персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Роман №167/07.02.2017 г. в състав:
Председател : Антоанета Костадинова

Членове: Нина Върбанова

                Цонка Кръстева

ОБЯВЯВА

1. Допуска до втори етап /интервю/ на подбор кандидатите, които са представили пълния набор с документи, а именно:
– Лиляна Мирославова Маринова , вх. № 2400-294(69)/07.02.2017 г.
Втори етап на подбора / интервю/ с допуснатите кандидати ще се проведе на 10.02.2017 год. от 11,00 ч. в ст. 222, в сградата на общинска администрация Роман.

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ
„Достоен живот за хората в община Роман“

Публикувано на 08 февруари 2017г.


Община Роман, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001-2.002-0260-0001, проект „Достоен живот за кората в община Роман“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20 1 4-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001- 2.002 „Независим живот“

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

– Психолог -1 бр.

До 17.00 часа на 07.02.2017 година

Публикувано на 30 януари 2017г.


СПИСЪК НА ЛИЦА НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

И НЕ ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ с. Радовене, ул. „Цар Симеон Велики“ №72

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ :

1.Лица с доказана липса на доходи и близки, който да се грижат за тях;

2.Самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност;

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 Цветана Петрова Томова Гр.Роман, бл.8, вх.Г, ет.1, ап.3

 

СПИСЪК НА ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ЦЕЛЕВА ГРУПА

ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“ НА КОИТО ЩЕ БЪДЕ РАЗДАВАН ОСТАНАЛ НЕПОЛУЧЕН ТОПЪЛ ОБЯД ОТ ЛИЦАТА ВКЛЮЧЕНИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ с. Радовене, ул. „Цар Симеон Велики“ №72

Утвърден с протокол №5 от 25.01.2017 г.на Комисия назначена със Заповед №1346 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Роман

Публикувано на 27 януари 2017г.


Проекти през годините


ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ИЗБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА

Община Роман, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001-2.002-0260-0001, проект „Достоен живот за хората в община Роман“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGO5M90P001-2.002 „Независим живот“

ОБЯВЯВА ПОДБОР:

За избор на персонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда за следните длъжности:
– Психолог – 1 бр.

Прочети пълния текст

Изтегли образец на Заявление

Публикувано на 19 декември 2016г.


 

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ :
1.Лица с доказана липса на доходи и близки, който да се грижат за тях;
2.Самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и
възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност;
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН

Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ЙОТОВА гр.Роман, ул. „Искър“ №9

Утвърден с протокол №4 от 09.12.2016г. на Комисия назначена със Заповед №1346 от 27.10.2016г. на Кмета на Община Роман

Публикувано на 9 декември 2016г.


СПИСЪК НА ЛИЦА НЕ ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ
И НЕ ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В
ОБЩИНА РОМАН“

Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ГАЛИНА БОРИСОВА ИЛИЕВА гр. Роман, бл.5, вх.Б, ет.4, ап.14
2 ГЕНА ХРИСТОВА ЦАНОВА гр. Роман, ул. „Сухо поле“ №5

Утвърден с протокол №3 от 02.12.2016г. на Комисия назначена със Заповед №1346 от 27.10.2016г. на Кмета на Община Роман

Публикувано на 2 декември 2016г.


СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ :
1.Лица с доказана липса на доходи и близки, който да се грижат за тях;
2.Самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и
възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност;
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН

Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ВЕСЕЛИНА ДОКОВА ДИНКОВА гр. Роман, ул. „Ал.Константинов“ №17
2 МАГДАЛЕНА НАНКОВА АСЕНОВА гр. Роман, бл.3, вх.В, ет.3, ап.9
3 ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТКОВ гр. Роман, ул. „Ал.Малинов“ 10

Утвърден с протокол №3 от 02.12.2016г. на Комисия назначена със Заповед №1346 от 27.10.2016г. на Кмета на Община Роман

Публикувано на 2 декември 2016г.


СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОДОБРЕНИ ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ :

1.Лица с доказана липса на доходи и близки, който да се грижат за тях;

2.Самотноживеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии за осигурителен стож и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии несвързани с трудова дейност;

 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РОМАН“

 

№ по ред Име, презиме, фамилия ЕГН АДРЕС
1 ЛОЗА МИРЧЕВА ЙОТОВА Гр.Роман, ул. „М.Иванов“ №2
2 ВАНЯ КАМЕНОВА ВАСИЛЕВА Гр.Роман, ул. „Витоша“ №1
3 ФИДАНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА Гр.Роман, м. „Присоето“ 27
4 РУМЕН ИЛИЕВ АСЕНОВ Гр.Роман, ул. „Димчо Дебелянов“ №48
5 ХРИСТО ХРИСТОВ ПЕТКОВ Гр.Роман, бл.2, вх.А, ап.3
6 ВАСИЛКА ДУРЧЕВА ГЕОРГИЕВА Гр.Роман, бл.4,вх.А, ап.4
7 РУМЯНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА Гр.Роман, бл.4,вх.А, ап.19
8 ВЕСЕЛИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА с.Камено поле, ул.„Здравец“ №2
9 МАРИН ЛАЛОВ ХРИСТОВ с.Камено поле, ул.„Димчо Дебелянов“ №5

 

Утвърден с протокол №2 от 14.11.2016 г.на Комисия назначена със Заповед №1346 от 27.10.2016 г. на Кмета на Община Роман

Публикувано на 21 ноември 2016г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“

BG05FMOP001-03.02

ПРОТОКОЛ

След проведено заседание на Комисията за подбор на конкретни представители на целеви групи за включване в дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Роман“, съгласно чл.9 от утвърдената процедура за подбор Комисията изготви следните списъци:

Списък на „ОДОБРЕНИ“
Списък на „ОТПАДНАЛИ“

Публикувано на 31 октомври 2016г.


ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ХОРАТА В ОБЩИНА РОМАН“

 На 20 октомври 2016  г. от 15,30 ч. в заседателната зала на община Роман ще се проведе встъпителна пресконференция по проект“ Достоен живот за хората от община Роман“, Договор № BG05М9ОР001-2.002-0260C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“.

 Заповядайте!

Проектът се финансира с подкрепа на Европейския съюз и Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Публикувано на 18 октомври 2016г.


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“

BG05FMOP001-03.02

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящо сключване на Договор за Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ BG05FMOP001-03.02, Община Роман набира заявления-декларация от кандидат потребители за ползване на социалната услуга по осигуряване на Топъл обяд.

От услугата могат да се възползват следните целеви групи:

1.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;

2. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/;

Приема на документи ще започне от 11.10.2016 г. и ще приключи в срок до 17:00 часа на 20.10.2016 г. включително /четвъртък/. Желаещите трябва да попълнят Приложение № 2 „Заявление – декларация“ и да го предоставят в кметствата (за кандидатите от селата) или в деловодството на общинска администрация Роман (за кандидатите от града).

Периодът, за който ще се предоставя социалната услуга е от 01.11.2016 г. до 30.04.2017 г. /само през работните дни/.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ПРИЛОЖЕНИЕ 2/ – ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА РОМАН


Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“ по проект „Достоен живот на хората в община Роман“ (публикувано на 21.09.2016г.)

Списък на класираните кандидати за заемане на длъжността „Домашен помощник“ по проект „Достоен живот на хората в община Роман“ (публикувано на 21.09.2016г.)

Решение за определяне на потребителите на социални услуги – „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по проект „Достоен живот на хората в община Роман“ (публикувано на 21.09.2016г.)


Обявление за допускане до втори етап /интервю/ на кандидати
за длъжност „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ по проект “Достоен живот за хората в община Роман”

Публикувано на 18 август 2016г.


1. Обявление за подбор на служители на длъжност „Личен асистент“ и „Домашен помощник“
2. Обявление за прием на документи на желаещи
да ползват услугите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда.

Заявление за ползване на услуга Личен асистент
Заявление за ползване на услуга Домашен помощник
Заявление за кандидатстване за длъжността Личен асистент
Заявление за кандидатстване за длъжността Домашен помощникПерсонал за управление в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0260-С001, проект “Достоен живот за хората в община Роман”

Публикувано на 14 юли 2016г.


От 18.01 до 21.01.2016 в сградата на община Роман се проведе супервизия по проект „Нови възможности за грижа“…
Прочети пълния текст

Публикувано на 09 февруари 2016г.


ОБЩИНА РОМАН обявява Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп
до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“.

Срок за приемане на заявленията: от 22.01.2016г. до 26.01.2016г.

Основни задължения:
Длъжностна характеристика

Образци на документи:
Заявление

Допълнителна информация:
Обява

Публикувано на 22 януари 2016г.


Протокол от заседание с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите заявления за участие в конкурс
за избор на партньор за участие в проект „Независим живот”…
вижИнформация за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа” в община РОМАН


Доклад за извършена последваща оценка на
Общинския план за развитие на община Роман за периода 2007-2013г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020Г.


ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.


ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН
…прочети


ПОКАНА


Уважаеми Дами и Господа,


Имаме удоволствието да Ви поканим на 23.09.2014 от 14,00 часа в зала 222 в сградата на Общинска администрация Роман
да присъствате на публична заключителна презентация на проект:

„ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАН ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ”
…прочетиНа 20.08.2014г. между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП „Административен капацитет” и Общинска администрация – гр.Роман
бе подписан договор с № М13-22-152/20.08.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
ПРОЕКТ: „Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители”
…прочетиПроект : Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики
в Община Роман. Договор № 13-13-21 / 29.10.2013 г. ->
Презентация;
Брошура – финал на проекта;МЕЖДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД
на проекта: „Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи
и провеждането на политики в Община Роман“, номер на договора: 13-13-21/29.09.2013
…прочетиВ изпълнение на проект „Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на функционален анализ”,
Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-11-22/27.09.2013 г.,
Общинска администрация Роман ще проведе обществено обсъждане на извършеният функционален анализ на 12.08.2014г. от 10.30. часа, гр. Роман,
зала 222 в сградата на общинска администрация Роман.
…прочетиНа 27.06.2014г. от 10:30 часа в зала 222 в сградата на общинска администрация Роман се проведе обществено обсъждане
на Общинския план за развитие на община Роман за периода 2014-2020г. По време на общественото обсъждане бяха
представени:
…прочети


Както информирахме на 29.10.2013 г. стартира изпълнението на проект № 13-13-21/29.10.2013г. с наименование
“Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи и провеждането на политики
в Община Роман”…прочети

 На 30.03.2012г. в зала 222 в сградата
на община Роман от 14,00 часа бяха отворени ценовите оферти на участниците в процедура за избор на изпълнител
на СМР чрез открит конкурс с предмет „Изграждане на предпазна дига на река Искър от ОК46 до ОК51 от
регулационния план на гр. Роман” по проект „Защита на населението на град Роман от наводнения при преминаване
на река Искър през града”…прочети

„Защита на населението на град Роман от
наводнения при преминаване на река Искър през града.“ – сключен договор

„Прилагане на енергоефективни мерки в образователната
среда в ОДЗ ”Зора” и СОУ „Васил Левски“ гр. Роман.“ – сключен договор

 


ОБЩИНА РОМАН

Договор № №BG161РО001/4.1-03/2010/009

проект: „Прилагане на енергоефективини мерки в образователната среда в ОДЗ ”Зора” и СОУ „Васил Левски“ гр.Роман”

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна
ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

На 17.01.2011 от 10,00 часа се проведе публична презентация на проекта в зала 222 в сградата на община Роман
представена от Кмета на общината инж. Красимир Петков в присъствието на представители на учители от СОУ „Васил Левски“,
НУ ”П. Р. Славейков“, ОДЗ „Зора“, ЦДГ гр. Роман, граждани, Общински съветници, Кметове на населените места на територията
на община Роман.

Присъстващите бяха запознати от Кмета инж. Петков с:

Стойността на проекта е в размер на 1 138 647,60 лева, от които

967 850,46 лева – съфинансиране от Европийския фонд за регионално развитие

170 797,14 лева – собствен принос на Бенифициента – Община Роман.

Срокът за изпълнение е 18 месеца.
Начало на проекта 13.12.2010 и
Край на проекта: 13.06.2012.

Целите на проекта;

Дейностите по проекта;

Видовете СМР, който са предмет на интервенция на договора за безвъзмездна помощ;

За първи път ще бъде изградена Фотоволтаичната инсталация за захранва собствени електронсуматори,
което намалява досегашното електро-потребление. Осигуряване съвместимостта на сградната електрическа инсталация
с новопроектираната локална покривна фотоволтаична инсталация, която ще захранва собствените консуматори в сградата
на ОДЗ „Зора”;

Предложеното изпълнение на енергоспестяващи мерки в ОДЗ „Зора” и СОУ „Васил Левски“ е продължение на политиката на
община Роман за обновяване на образователния общински сграден фонд и за намаляване на енергийната консумация на
общинските сгради с положителен ефект върху намаляване на емисиите на парникови газове в региона.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма

“Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз
чрез
Европейския фонд за регионално развитие

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на енергоефективини мерки в образователната среда в ОДЗ ”Зора” и СОУ „Васил Левски“ гр. Роман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Роман и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.