ПОКАНА

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне; приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман,`

каня гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на Проектобюджета на община Роман за 2017 година.

Обсъждането ще се проведе на 06.01.2017 година /петък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Роман.

Материалите за обсъждането ще бъдат на разположение в Центъра за услуги на гражданите и публикувани на интернет страницата на община Роман.

Вашите предложения, становища и.препоръки по проекта на бюджет за 2017 година може да представите в деловодството на общината до датата на публичното обсъждане.

Проект за годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017г.

About the author