Публични регистри

Публични регистри „ТСУ“


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите в Общинска администрация гр. Роман
Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кметовете в Община Роман
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съгласно чл.1, ал.2 от НОРИПДУКИ в Община Роман


Регистър на декларациите за конфликт на интереси на служителите в Община Роман

Декларациите са обявени при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация гр.Роман
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ на кметове в Община Роман
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация гр.Роман
Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на Общинските съветници в Общински съвет гр.Роман
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ на Общинските съветници в Общински съвет гр.Роман


Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В ОБЩИНА РОМАН
Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на община Роман


Регистри общинска собственост

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Министерство на земеделието и храните