Публични регистри

Публични регистри „ТСУ“


Публичен регистър на подадените до 15.05.2021 г. ежегодни декларации за 2020 г. на служителите от Община Роман


Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на служителите в Общинска администрация гр. Роман
Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на Кметовете в Община Роман
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, съгласно чл.1, ал.2 от НОРИПДУКИ в Община Роман


Регистър на декларациите за конфликт на интереси на служителите в Община Роман

Декларациите са обявени при спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация гр.Роман
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ на кметове в Община Роман
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ на служителите в Общинска администрация гр.Роман
Декларации по чл.12 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ на Общинските съветници в Общински съвет гр.Роман
Декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ на Общинските съветници в Общински съвет гр.Роман


Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В ОБЩИНА РОМАН
Публичен регистър на озеленени площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на община Роман


Регистри общинска собственост

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Министерство на земеделието и храните