Общ устройствен план на Община Роман

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   С Решение №316, прието с Протокол № 30 от 29.09.2017г. на заседание на Общински съвет гр. Роман, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, е РАЗРЕШЕНО изработването на Общ устройствен…