Покана за обществено обсъждане на отчета на бюджета за 2020г.(публикувано на 08 август 2021г.)

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН(публикуван на 18.05.2021 г.)

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРОМЕНИ в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 -2023г във връзка с работата по време на извънредни обстоятелства съгласно чл.28а от ЗМСМА (публикуван проект на 25.02.2021 г.)

Протокол/ справка от проведено неприсъствено публично обсъжда на Проекта на Бюджет 2021.

Публикувано на 16 февруари 2021г.

Покана към местната общност за участие в неприсъствено публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2021 година

Приложение:

1. Формуляр за неприсъствено обсъждане, в електронен вариант;

2. Проект на Бюджет 2021;

3. Помощен разяснителен материал.

Публикувано на 04 февруари 2021г.

 

Протокол/ Справка Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман (публикуван проект на 31.12.2020 г.)

(Дата на обявяване 18.01.2021г.)

МОТИВИ за изменение и допълнение на Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман. (публикувана на 31.12.2020г.)

ПРОЕКТ за именение и допълнение на Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман. (публикувана на 31.12.2020г.)

 

Предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет — Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019 – 2023 (публикувано на 29.12.2020г.)

 

Протокол/справка за постъпилите предложения от проведено обществено обсъждане на 04.11.2020 г. (публикувана на 09.11.2020г.)

 

ЗАПОВЕД 1501 – 29.10.2020г. Гр. Роман (публикувана на 29.10.2020г.)

 

Уведомление (публикувано на 29.10.2020г.)

 

Докладна записка – Приемане на План-сметка за дейностите, сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване и размер на такса битови отпадъци за 2021 година. (публикувана на 29.10.2020г.)

 

Докладна записка – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на МДТ на територията на община Роман (публикувана на 29.10.2020г.)

 

МОТИВИ

Към Проект на Наредба за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на Община Роман (публикувани на 21.09.2020г.)

 

НАРЕДБАЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН – Приложение-1, Приложение 1-1;

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

МОТИВИ

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за приемане на ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА РОМАН за периода 2021-2027г.

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Програма за опазване на околната среда на община Роман 2021-2027г.

 

ПРОГРАМА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ОБЩИНА РОМАН
2021-2027 Г.

 

МОТИВИ

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове представяме мотиви за приемане на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РОМАН за периода 2021-2027г.

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ Програма за управление на отпадъците на община Роман 2021-2027г.

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ на община Роман 2021-2027 г.

 

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН (публикувана на 27.04.2020г.)

 

МОТИВИ На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове предоставям мотиви за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН (публикувани на 27.04.2020г.)

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ (публикувана на 27.04.2020г.)

 

Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН (публикувана на 24.04.2020г.)

 

МОТИВИ На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове предоставям мотиви за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН (публикувани на 24.04.2020г.)

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ (публикувана на 24.04.2020г.)

 

Обществени мотиви за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023. 

 

ПУБЛИКУВАНЕ за обществена консултация на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023. (публикувано на 23.03.2020г.)

 

Мотиви за приемане на КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2023.(публикувано на 03.02.2020г.)

 

Мотиви за приемане на ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВАНА ОБЩИНА РОМАН 2020-2030(публикувано на 03.02.2020г.)


Мотиви за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Роман за периода на мандат 2019 – 2023 година(публикувано на 30.01.2020г.)

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019 – 2023 година(публикувана на 30.01.2020г.)


МОТИВИ за приемане на ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2020-2025г.(публикувано на 21.01.2020г.)


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ – на 27.12.2019г. от 10ч., в зала 222, в сградата на Общинска администрация гр.Роман ще се проведе обществена консултация във връзка с приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци”.(публикувана на 20.12.2019г.)

М О Т И В И

за изменение на действащата Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци”. Измененията са в сила от 01.01.2020г.(публикувана на 20.12.2019г.)Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет — Роман и взаимодействието му с Общинска администрация — Роман, мандат 2019-2023 (публикуван на 27.11.2019г.)


Промени в предложения проект на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация през мандат 2019 – 2023 година (публикуван на 27.11.2019г.)

 

ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РОМАН,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА
(публикуван на 13.11.2019г.)


ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с изработването и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023г (публикуван на 13.11.2019г.)


Предложение относно приемането на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет — Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019 – 2023(публикуван на 13.11.2019г.)


М О Т И В И за синхронизиране на общинската  наредба с националното законодателство. (публикувана на 12.07.2019г.)

М О Т И В И за приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Роман /2019-2021г./ (публикувана на 12.06.2019г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №9 „За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 03.04.2019г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №16 „За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Роман“ (публикувана на 11.02.2019г.)

М О Т И В И за приемане на общинска програма за дезинсекция, деакаризация и дератизация на територията на община Роман /ДДД/ /за периода 2019-2021г./(качена на 25.01.2019г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 12 „За реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.“ (качена на 18.12.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 04.12.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община Роман уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Роман, предлага на Общински съвет-Роман да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2019 г. (качена на 12.11.2018г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 1 „За поддържане  и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Роман“  (качена на 24.07.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 29.05.2018г.)

М О Т И В И за приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Роман (публикувана на 07.02.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. (качена на 15.01.2018г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №13 „За определяне размера на местните данъци“ (качена на 11.12.2017г.)

М О Т И В И за изменение на Наредба №6 „За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ (качена на 13.11.2017г.)

М О Т И В И за изменение и допълнение на Наредба №21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман (качена на 30.10.2017г.)

М О Т И В И за приемане на нова Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (качена на 08.08.2017г.)