Селското стопанство в община Роман е насочено предимно към развитие на животновъдството и е свързано с наличните ресурси – мери, пасища и ливади. Почти цялата животновъдна продукция се произвежда в частния сектор. Растениевъдството е насочено предимно към производството на хлебна пшеница, овес и ечемик за животновъдството. Преобладават площите, обработвани от земеделски кооперации. Предимно за лично ползване се отглеждат царевица, картофи и зеленчуци. Трайните насаждения са по-малко застъпени и са представени главно от ябълкови насаждения.

Обработваемата земя е 56 264 дка. Горски фонд – 86 175 дка.