Актуални вътрешни нормативни актове на община Роман:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ОБЩИНА РОМАН(публикувани на 13.05.2021г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА РОМАН (публикуван на 22.02.2021г.)

СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА РОМАН 2020г.(публикувани на 25.01.2021г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ (Държавни служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда)(изменена със Заповед №ЗК-60/21.01.2021г. Влиза в сила от 01.01.2021г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (За служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда)(изменена със Заповед №ЗК-61/21.01.2021г. Влиза в сила от 01.01.2021г.)

ОБЩИНА РОМАН – ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ЧЛ. 101 ОТ ЗМИПНА ОБЩИНА РОМАН.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЩИНА РОМАН. (публикувани на 27 май 2020г.) 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РОМАН.(публикувани на 13 май 2020г.) 

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Роман.
(публикувана на 04 Април 2020г.)

Правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в община Роман. (публикувани на 04 Април 2020г.)

Устройствен правилник 2020г. (публикуван на 10.02.2020г.)

Вътрешни правила за работа със Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) (публикуван на 18.06.2019г.)

Процедури за архивиране и възстановяване на данни в община Роман. (публикуван на 11.09.2018г.)

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в община Роман.(публикуван на 08.12.2017г.)

Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Роман, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“… (качен на 06.10.2017г.)

Инструкция за деловодната дейност в Община Роман 2016г. (качен на 27.09.2016г.)

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в община Роман (качен на 20.06.2016г.)