Актуални вътрешни нормативни актове на община Роман:

ОБЩИНА РОМАН – ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ЧЛ. 101 ОТ ЗМИПНА ОБЩИНА РОМАН.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЩИНА РОМАН. (публикувани на 27 май 2020г.) 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА РОМАН.(публикувани на 13 май 2020г.) 

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Роман.
(публикувана на 04 Април 2020г.)

Правила за работа в система за електронен обмен на съобщения в община Роман. (публикувани на 04 Април 2020г.)

Устройствен правилник 2020г. (публикуван на 10.02.2020г.)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ (Държавни служители и служители по чл.107а от Кодекса на труда)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (За служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от Кодекса на труда)

Вътрешни правила за работа със Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) (публикуван на 18.06.2019г.)

Процедури за архивиране и възстановяване на данни в община Роман. (публикуван на 11.09.2018г.)

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в община Роман.(публикуван на 08.12.2017г.)

Списък на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Община Роман, подлежаща на класификация като „Служебна тайна“… (качен на 06.10.2017г.)

Правилник за вътрешния трудов ред в общинска администрация Роман 2016г.
(качен на 26.05.2016г.)

Инструкция за деловодната дейност в Община Роман 2016г. (качен на 27.09.2016г.)

Инструкция за предотвратяване, разкриване и съобщаване на нередности

Вътрешни правила за ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБЩИНА РОМАН 2017г. (качен на 01.02.2017г.)

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в община Роман (качен на 20.06.2016г.)

Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите оторизирани с достъп до регистри с лични данни

Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата
им от незаконни форми на обработване

Отговорности и процедури при реализация на инвестиционни проекти.
Одитна пътека.