Банкова сметка

ИНСТИТУЦИЯ ОБЩИНА РОМАН
БУЛСТАТ 000193460
АДРЕС БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №132-136
МОЛ ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
IBAN BG89STSA93008490020100
BIC STSABGSF
БАНКА ДСК ЕАД- офис Роман

 

 

Работно време на Община Роман

от Понеделник до Петък
от 8:00 до 12:00
от 13:00 до 17:00

Работно време ЦАО /Център за административно обслужване/:
от Понеделник до Петък
от 8:00 до 17:00

 

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:

Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.

(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на Община Роман и се регистрират в деловодно-информационната система на Общината по определения ред.

(2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в Община Роман на посочената за кореспонденция електронната поща на Общината, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно точка 5.

(3) . Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Роман за резолюция.

(4) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на Община Роман, същите се разпечатват от определен служител и се регистрират в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.

(5) . Заявленията за подаване на предложения, сигнали и жалби следва да съдържа следните данни:

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на предложението, сигнала или жалбата;
  3. предпочитаната форма за получаване на отговор;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа : по административен ред и по съдебен ред – Административен съд Враца, по отношение законосъобразността.

 

Общинска администрация

гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
тел.: 09123/20-64
факс: 09123/23-49

Кметства

Долна Бешовица

Лиляна Въткова 09123 2056 email:

Камено поле

Цветелина Ботев 09126 2262 email:

Караш

Иван Иванов 0898728268

Кунино

Ивайло Георгиев 09120 2223 email: km_kunino@abv.bg

Курново

Ивайло Христов 09129 2340

Радовене

Иван Веселинов 09123 2457 email:

Синьо бърдо

Петя Милева 09129  2216 email:

Среди рът и Марково равнище

Иван Данов 09123 4150

Стояновци

Капка Йотова 09123 2513 email:

Струпец

Пламен Лалов 09123 2315 email:

Хубавене

Красимир Кръстев 09123 3869 email:

Общински съвет

гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
етаж 3, стая 310
тел.: 09123/20-62
e-mail: os@roman.bg

Деловодство

тел.: 09123/25-35