Климат

Територията на Община Роман се отнася към предбалканската област на Старопланинската сводово – верижна система. Обхваща най – източните части на Западния и най – западните части на Средния предбалкан. Надлъжно е прорязан от долината на р. Искър с дължина 11 км., а напречно от долината на р. Малък Искър с дължина 17 км.

Средните надморски височини варират от 140 – 170 м по долината на р.Искър. На север и изток се издигат до 300 – 400 м (северно от с. Камено поле), а на юг и запад до 500 – 600 м (Струпешката могила – 583 м).

Съчетаването на предбалканските хълмове с речните долини придава специфично физико – географски облик на общината, отнасящ се към Северно – балканската подобласт на умерено – континентален климат. Характеризира се със студена зима, горещо лято, прохладна пролет и есен. Средно месечната януарска температура е -1oС, средно месечната юлска температура е 22oС, а средно годишната амплитуда достига до 22oС.

Валежите са от дъжд и сняг, като годишната им сума е 655 мм с максимум през месеците май и юни, а минимумите – през януари и февруари. Измерената минимална годишна валежна сума е 397 мм, а максималната – 1121 мм. Сезонното разделение на валежите е неравномерно, тъй като най-много са валежите през лятото. Средният брой на дните без валежи е над 100, което отнася разглеждания район към слабозасушените зони.

Стойностите на останалите климатични елементи са вятър със средна скорост от 1,2 м/с, средна валежна сума 65,5 мм, средна температура – +11,7oС, абсолютен максимум – +41oС, абсолютен минимум – -23oС.

Средногодишният ход на разглежданите компоненти потвърждават здравословния умерено – континентален характер на климата в община Роман, който благоприятства за лечение и рекреация на екологичната характеристика на района.

Води

Водните ресурси на Община Роман са от повърхностни и подземни води. Водните площи са 2800 дка., формирани главно от реките – 86,3% и язовирите – 9,68%. Останалите водни площи са незначителни и се формират от мочурища и блата.

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ: Главните водни артерии за района са реките Искър и Малък Искър и притоците им – р. Бешовишка бара, р. Хърченска бара, р. Хубавенска бара, р. Стояновска бара и р. Курновска бара. Със стопанско значение са и малките язовири – при с. Стояновци и с. Курново.

В района р. Искър се разпростира с ширина от 80м – до 130м и преобладаващи дълбочини 0,60 – 2,80м. През територията на община Роман преминава и р. Малък Искър с ширина от 20 – 80м и дълбочина от 0,50 – 2,40м и се влива в р. Искър при гр. Роман.

Водите се използват за задоволяване на различни нужди – в бита, промишлеността и за напояване. В поречието им са изградени редица хидротехнически съоръжения. Със стопанско значение са изградените МВЕЦ „ИСКРА” при гр. Роман и изгражданата в момента МВЕЦ „КУНИНО” в района на с. Кунино на р. Искър. На р. Малък Искър – западно от село Хубавене е изградена помпена станция за промишлено водоснабдяване на „МЕТИЗИ” АД. Микроязовир – с. Стояновци е отдаден на концесия за риборазвъждане.

ПОДЗЕМНИ ВОДИ: Акумулирани са главно в наносните речни тераси на реките Искър и Малък Искър и притоците им, намиращи се на дълбочина от 3 – 8м. Те образуват общ хоризонт, свързан с водните строежи на реките.

Почви

Разнообразните геоморфоложки и климатични условия обуславят многообразието на почвообразователните процеси. Широко разпространени на територията на Община Роман са хумусно – карбонатните почви. По склоновете, до 500 – 600м надморска височина се наблюдават и кафявите горски почви.

По долината на р.Искър и притоците й се наблюдават алувиално – ливадни почви. При наличие на високи подпочвени води се създават благоприятни условия за развитието на ливадна растителност.

Въздух

Основни замърсители на атмосферния въздух са транспортния поток, промишлените предприятия и битовото отопление. Изследването на товарооборота и пътникопотока определя гр. Роман като малък транспортен център с местно значение и замърсяването на въздуха с прах, азотни окиси и серни окиси, оловни аерозоли е незначително, а за останалите населени места в общината – пренебрежимо малко.

Шум

Основни места с повишено шумово натоварване и въздействие е ивицата около ж.п. линията София – Варна. Измерванията на шума от ХЕИ Враца не показват повишени стоиности.

Лечебни растения

Районът е богат на различни дървестни, храстовидни и лечебни диворастящи растения. Отделните видове са поставени под специален режим на опазване и ползване.

РИОСВ – Враца контролира спазването на специалния охранителен режим за опазването на находището и ползването на лечебните растения.

Полезни изкопаеми

На територията на община Роман съществуват висококачествени нерудни природни богатства: скално – облицовъчни материали (в землищата на с. Кунино и с. Камено поле).

Отпадъци

На територията на община Роман е изградена система за разделно събиране на отпадъците.

Община Роман участва в регионално сдружение за изграждане на депо за депониране и рециклиране на твърдите битови отпадъци в община Луковит, съвместно с общините Ябланица, Тетевен и Червен бряг.