От тук можете да изтеглите планове, програми и стратегии на Община Роман:

Критерии и регламент за изплащане на сумата 100 лева за подпомагане и отглеждане новородено дете за жителите Общ. Роман.

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ на община Роман 2021-2027 г. (публикувана на 05.08.2020г.)

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА РОМАН 2021-2027 Г. (публикувана на 05.08.2020г.)

 

Общинска програма за закрила на детето за 2020г. (приета с Решение №107, Протокол №10/28.04.2020г., публикувана на 04.05.2020г.)

 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Роман 2020-2023(публикувана на 03.02.2020г.)

 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Роман 2020-2023(публикувана на 03.02.2020г.)

 

Програма за енергийна ефективност на община Роман за 2020-2025г.(публикувана на 21.01.2020г.) 

 

Годишен отчет  – 2018г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – публикуван на 18.02.2020г.

 

Годишен отчет  – 2019г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – публикуван на 10.02.2020г.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. (Приета с Решение № 51 от Протокол № 6/31.01.2020г. – публикувана на 31.01.2020г.)

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Роман /2019-2021г./ (приета с Решение №618, Протокол №59/26.07.2019г., публикувана на 30.07.2019г.)

Общинска програма за закрила на детето за 2019г. (приета с Решение №570, Протокол №53/29.03.2019г., публикувана на 01.04.2019г.)

Общинска програма за дезинсекция, деакаризация и дератизация на територията на община Роман /ДДД/ /за периода 2019-2021г./(приета с Решение №555, Протокол №52/28.02.2019г., публикувана на 05.03.2019г.)

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. (Приета с решение № 534 от протокол № 50/31.01.2019 г. – публикувана на 05.02.2019г.)

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. (качена на 06.02.2018г.)

Общинска стратегия за подкрепа личностното развитие на децата и учениците в Община Роман 2017-2019 (качена на 09.06.2017г.)

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от Община Роман 2017-2019 (качена на 09.06.2017г.)

Общинска програма за развитие на читалищната дейност 2018г. (качена на 07.12.2017г.)

Общинска програма за развитие на читалищната дейност 2017г. (качена на 01.02.2017г.)

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. (качена на 01.02.2017г.)

Окончателен вариант на актуализирана „Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман за периода 2016-2020г.“(качена на 13.12.2016г.)

Програма за развитието на туризма в община Роман 2016 – 2020г.
(качена на 22.06.2016г.)


План за противодействие на тероризма (качен на 13.04.2016г.)


Общинска програма за закрила на детето – 2016г. (качен на 13.04.2016г.)


Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман (2016-2020г.) (качен на 13.04.2016г.)


Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Роман за 2015. (качен на 13.04.2016г.)

Програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2015-2019г.

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020Г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

Програма за дезинфекции, дезинсекции и дератизации
на територията на община Роман.

 

Годишен план за действие за 2016г.
за развитие на социалните услуги в община Роман (качен на 01.04.2015г.)

 

Годишен план за действие за 2015г. по изпълнение на общинската
стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман 2011-2015г.

 

План за действие на Община Роман за 2013г. в
изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2010-2020)

 

План за действие на Община Роман в
изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани
от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в
сходна на ромите ситуация 2012 – 2014г.

 

Програма за опазване на околната среда 2015-2020г.
(качена на 02.09.2015г.)

Програма за насърчаване на използването на възобновяемите енергийни източници
за периода 2015-2018г.(качена на 02.09.2015г.)

Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива на община Роман за периода 2012-2021г.

 

Програма за управление на Кмета на Община Роман за мандат 2011-2015г.

 

Общинска програма за закрила на детето в община Роман – 2015г.
(качена на 01.04.2015г.)

Общинска програма за закрила на детето в община Роман – 2014г.

Общинска програма за закрила на детето в община Роман – 2013г.

Общинска програма за закрила на детето в община Роман – 2010 г.

Общинска програма за превенция на рисковото поведение сред подрастващите 2013 – 2014г.

Общинска програма за развитие на читалищната дейност – 2010 г.

Общинска програма за опазване живота и здравето на децата
в пътното движение – 2009 г.

Програма за управление на община Роман през мандат 2007-2011 година

Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа
за учебната 2010-2011 година в община Роман

Стратегия за управлението на общинската собственост
за периода 2010 – 2011 г.

Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на община Роман
за период 2010 – 2020г.

Общинска програма за развитие на физическата култура и спорт
в община Роман за периода 2010-2012 година

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на
проблема с безстопанствените кучета на територията на община Роман