План за интегрирано развитие на Община Роман за периода 2021-2027г./Приет с Решение №294 от Протокол №26/25.06.2021г., публикуван на 01.07.2021г./

Протокол от обществено обсъждане/Публикуван на 03.06.2021г./

СТАНОВИЩЕ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РОМАН/Публикуван на 03.06.2021г./

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН – нетехническо резюмеДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МЕЗДРА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА
“ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН“
С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ:
BG0000374 „БЕБРЕШ“, BG0001014 „КАРЛУКОВО“ ПО ДИРЕКТИВА 92/43 ЕИО
И ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000332 „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ“
ПО ДИРЕКТИВА 2009/147 НА ЕО
РЕЗЮМЕ

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РОМАН ИЗПЪЛНИТЕЛ: НЦТР ЕАД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

Публикувано на 29.04.2021г.


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН 2021-2027 Г.


Формуляр за обратна връзка

Публикувано на 18.02.2021г.


Общ устройствен план на община Роман – Предварителен проект 2020г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН.

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка.

 

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН – ФАЙЛОВЕ:

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ПРИРОДОЗАЩИТАТА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ВИД СОБСТВЕНОСТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ВИД ТЕРИТОРИЯ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ВИД ТРАНСПОРТ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН-СХЕМА ЗЕЛЕНА СИСТЕМА

ЗОНИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

гр. Роман, с. Струпец, с. Радовене, с. Синьо бърдо, с. Средни рът, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Камено поле, с. Караш, с. Долна бешовица, с. Кунино, с. Курново, с. Марково равнище;

Публикувано на 01.12.2020г.

Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Роман 2020-2022г./приет с Решение №165 от Протокол №15/31.08.2020г., публикуван на 04.09.2020г./Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Роман за 2020г./приет с Решение №165 от Протокол №15/31.08.2020г., публикуван на 04.09.2020г./


ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РОМАН

СХЕМА ЗА ПРОВЕЖДЕНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 “ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ МЯРКА 7 “ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


Годишен Доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР на община Роман 2019Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г. за 2018 година./приет с Решение №577 от Протокол №54/25.04.2019г., публикуван на 30.04.2019г./Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Роман за 2020г. /одобрен с Решение №571 от Протокол №53/29.03.2019г., публикуван на 01.04.2019г./ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНА РОМАН
Одобрен с Решение №557 за 2015г.ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 – 2013 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020Г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2014година (качен на 01.04.2015г.)


ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2011година


ГОДИШЕН ДОКЛАД
на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман
/2007 – 2013 година/
Изпълнение на Общинския план за развитие през 2010година