Център за обществена подкрепа-Община Роман предоставя социални услуги за деца и семейства от общността с цел предотвратяване изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции; превенция на насилието и отпадане от училище; реинтеграция на деца; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции /услуги резидентен тип; консултиране и подкрепа на семейства в риск; информиране, консултиране, обучение на приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Целеви групи ползватели на услугата са:
Деца от 0 до 18 години в риск:
– жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
– за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
– с увреждане;
– в риск от отпадане или отпаднали от училище;
и техните семейства
– деца от 0-18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
– деца и младежи в специализирани институции/услуги резидентен тип;
– младежи, напускащи институция или услуги резидентен тип;
– бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа и съдействие;
– кандидати за или вече одобрени приемни родители;
– кандидати за или вече одобрени осиновители;
– лица.

Основен приоритет в работата на Центъра е защита на най-добрия интерес на детето, посредством професионална и адекватна помощ и закрила, чрез предоставяне на качествени социални услуги за деца и семейства.

Услугата е безплатна. Гарантира правото на клиентите активно да участват в избора на услуги, дава възможност да преценят дали услугата, която се предлага отговаря на техните потребности.

Предоставяните услуги в Център за обществена подкрепа са индивидуални и групови.

Клиентите на Център за обществена подкрепа-Роман се приемат след издадено направление от отдел ”Закрила на детето”; подадена заявка от доброволен клиент; насочени от други институции / организации. След регистриран насочващ документ между Доставчика на СУ и законния представител на детето се сключва договор за ползване на социални услуги.

Услугата се предоставя на северния вход в сградата на Общинска Администрация-Роман.

Работно време : 08.00ч. -12.00ч. и 13.00ч. – 17.00ч.

Адрес: гр.Роман, бул.”Хр.Ботев” 132-136;
Телефон за връзка: 09123/2064, вътр.422