От тук можете да изтеглите наредбите на общински съвет Роман:

Критерии и регламент за изплащане на сумата 100 лева за подпомагане и отглеждане новородено дете за жителите Общ. Роман, публикувана на 04.09.2018г.)

 

НАРЕДБА № 1 – за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Роман – 2018г. (приета с Решение №480, Протокол №44/30.08.2018г., публикувана на 04.09.2018г.)

 

НАРЕДБА № 2 – за пожарната безопасност на територията на община Роман – 2012 г. (НАРЕДБА № 2 – за пожарната безопасност на територията на община Роман – 2012 г. – Обявена за нищожна, съгласно Решение №181/23.06.2020 г. на АС – Враца.).

 

НАРЕДБА № 3 – за ветеринарно-медицински, хигиенни и технически
изисквания за частните и фирмени животновъдни стопанства в община Роман – 2004 г.

 

НАРЕДБА № 4 – за опазване на околната среда – 2004г.(актуализирана с Решение №331, Протокол №31/26.10.2017г., качена на 01.11.2017г.)

 

НАРЕДБА № 5 – за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Роман – 17.12.2010г.
(Чл.4.(4) т.5 и Чл.17.(1) т.2 отменени с решение №464/20.12.2016г. на АС-Враца, качена на 30.12.2016г.)

 

НАРЕДБА № 6 – за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение 227, Протокол 20 от 27.02.2017г. и променена с Решение №355 от Протокол №33 от 18.12.2017г.)
(качена след промените на 28.12.2017г.)

 

НАРЕДБА № 7 – отменена

 

НАРЕДБА № 8
– за условията и реда за упражняване правата на собственик на община Роман върху общинската
част от капитала на търговските дружества – 2005 г.

 

НАРЕДБА № 9 – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – 2017 г.(актуализирана с Решение №585, Протокол №54/25.04.2019г., публикувана на 30.04.2019г.)

 

НАРЕДБА № 10 – за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет – 2004 г.ОТМЕНЕНА – Протокол №32/27.12.2013г.

 

НАРЕДБА № 11 – за управление на общинските пътища
на територията на Община Роман – 2005 г.
(актуализирана с Решение №265, Протокол №24/29.05.2017г., качена на 05.06.2017г.)

 

НАРЕДБА № 12 – За реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища. – 2019 г. (Наредбата е приета с Решение № 525 по Протокол №50 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Роман, публикувана на 05.02.2019г.)

 

НАРЕДБА № 13 – за определяне размера на местните данъци (актуализирана с Решение №215, Протокол №19/15.12.2020г., публикувана на 21.12.2020г.)

 

НАРЕДБА № 14 – за принудителното
изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията
на Община Роман – 2008 г.

 

НАРЕДБА № 15 – за разполагане и премахване на преместваеми обекти на територията на община Роман – 2008г.
(Чл.21.(1) т.2 и т.3 изменени с решение №465/20.12.2016г. на АС-Враца, качена на 30.12.2016г.)

 

НАРЕДБА № 16 – „За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Роман“ (актуализирана с Решение №556, Протокол №52/28.02.2019г., публикувана на 05.03.2019г.)

 

НАРЕДБА № 17 – за условията и
реда за провеждане на общинствено обсъждане за поемане на общинския дълг в община Роман – 2009 г.

 

НАРЕДБА № 18 За управление на отпадъците на територията на Община Роман (приета с Решение №624, Протокол №60/30.08.2019г., публикувана на 02.09.2019г.)

 

НАРЕДБА № 19 – за символите,
почетните знаци и звания на Роман – 2009 г.

 

НАРЕДБА № 20 – за насърчаване
и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Роман – 2009 г.

 

НАРЕДБА № 21 – за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман – 2013г.
(актуализирана с Решение №337, Протокол №32/29.11.2017г. и Решение №229, Протокол №20/28.01.2021г., публикувана на 03.02.2021г.)

 

НАРЕДБА № 22 – ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН

(променена с Решение №269/24.06.2019г. на АС-Враца, публикувана с промените на 25.07.2019г.)

 

НАРЕДБА № 23 – за таксите, които
се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд – 27.03.2015г. (качена на 01.04.2015г.)

 

НАРЕДБА № 24 – за принудителното
изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Роман – 30.06.2015г. (качена на 03.07.2015г.)

 

НАРЕДБА № 25 – за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини в община Роман – 2016г. (актуализирана с Решение №264, Протокол №23/27.04.2017г., качена на 02.05.2017г.)

 

НАРЕДБА № 26 – ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РОМАН НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН – 2020г. (Наредбата е приета с Решение № 122 на Общински съвет – Роман, Протокол №12/18.06.2020г. и влиза в сила от датата на приемането й, публикувана на 06.07.2020г.)

 

НАРЕДБА № 27 – за придобиване, притежаване, отглеждане на домашни и селскостопански животни на територията на община Роман (Наредбата е приета с Решение № 206 по Протокол № 18 от 24.11.2020 година и влиза в сила от датата на приемането й., публикувана на 10.12.2020г.)