Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г.

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г.        На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман,…