Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г.


       На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман, кметът на общината Валери Ролански кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019г.

      Публичното обсъждане ще се проведе на 15 януари 2019 г. /вторник/ от 14.30 часа в заседателна зала на общината – етаж 2.

Материалите по проектобюджет 2019 ще бъдат на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител и публикувани на  интернет страницата  на Община Роман.

Публикувана на 08 януари 2019г.

About the author