ПОКАНА до членовете на УС на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит-Роман“

Уважаеми госпожи и господа,          На основание чл.51, ал. 3 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“, свиквам на 22.10.2019 г., 11:00 часа в заседателната зала на Община Луковит заседание на УС на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“ при следния дневен ред: 1.   Определяне на състав на Комисия за…