Уважаеми госпожи и господа,

         На основание чл.51, ал. 3 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“, свиквам на 22.10.2019 г., 11:00 часа в заседателната зала на Община Луковит заседание на УС на Сдружение „МИГ Луковит – Роман“ при следния дневен ред:

1.   Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на решение за съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на предложените за председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдател във връзка с оценка на проектни предложения, подадени по процедура за подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.059 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия в общините Луковит и Роман“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от ПРСР 2014–2020 г.

2. Други

Иван Грънчаров

Председател на УС на

„Местна инициативна група Луковит – Роман“

About the author