На 25 март 2019 г. Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ г-н Иван Грънчаров подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-22/25.03.2019 г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/, ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ /ОПРЧР/, ОП „Иновации и конкурентоспособност за периода 2014-2020 г.“ /ОПИК/ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ /ОПНОИР/.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ Луковит-Роман е с многофондово финансиране. Тя ще се изпълнява през следващите пет години на територията на общините Луковит и Роман  с подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ чрез ПРСР 2014-2020 г., от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ чрез ОПИК 2014-2020 г. по приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, от Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез ОПРЧР 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 и 2 и чрез ОПНОИР 2014-2020 г. по приоритетна ос 3.

Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план към Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е 7 353 823 лв., предоставен както следва: 2 933 700 лв. от ПРСР 2014-2020 г.; 1 486 408 лв. от ОПРЧР 2014-2020 г.; 1 955 800 лв. от ОПИК 2014-2020 г.; 977 915 лв. от ОПНОИР 2014-2020 г.

Екипът на МИГ Луковит-Роман ще информира местната общност за всички предстоящи дейности и събития чрез официалната си интернет страница http://mig-lr.eu/, чрез интернет страниците на Общините Луковит и Роман, чрез печатни и електронни медии.

Тук може да видите Мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.

About the author