ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

                                                                ДО

                                                               Г-Н/Г-ЖА……………………………..

Уведомявам Ви, че на  09.07.2019г. от 1600  часа ще се проведе  извънредно заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка от Тихомир Вълчев –  Председател ОбС Роман относно : Избиране на комисия и откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца и Районен съд – Мездра;

   КМ                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                   НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                               /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author