ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

                                                         
             ДО…………………………

            Г-Н/Г-ЖА……………………

Уведомявам Ви, че на 12.09.2019г. от 1400 часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман  Валери    Ролански – относно:

Приемане на Общински план за защита при бедствия на Община Роман – 2019г.;-обща

2. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.;-обща

3. Доклад от Веска Иванова Миндинска –  относно:

Провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца и Районен съд – Мездра 2020г. – 2024г.-обща

4. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно:

Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.“;-обща

5. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно:

Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна – общинска собственост и възлагане за експертна оценка.;-обща

6. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно:

Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Роман.;-обща

7. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете.;-обща

8. Докладна   записка    от     Кмета    на   община     Роман      Валери   Ролански – относно:

Възлагане на превоз на пътници по общинска транспортна схема на Вътрешен оператор.; – обща

  9. Актуални.;

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 12.09.2019г. от 1300  часа в зала №222;

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………                                                                            
                                                                         /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author