ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

                                                         
                                                                        ДО…………………………

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

Уведомявам
Ви, че на
24.09.2019г. от 1530 часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно:  Допълнение на маршрут в списъка на длъжностите в раздел III „Пътуващи учители от НУ „П.Р.Славейков“ гр.Роман в Приложение №9 по бюджета на Община Роман, които имат право на транспортни разноски за 2019г.;-обща

2. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Отпускане на средства за поевтиняване на храната в СУ „В.Левски“ гр.Роман;;-обща

3. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански –  относно: За извършване на противопожарно импрегниране на пода и завесите на концертната зала на НЧ“Христо Ботев – 1907“ гр. Роман.;-обща

4. Докладна  записка     от     Кмета   на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Получена покана с вх.№2900-12 от 04.09.2019г. за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца,което ще се проведе на 10.10.2019г. от 11.00 часа.;-обща

  5. Актуални.;

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 24.09.2019г. от 1500  часа в зала №222;

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                  
                                                                                /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author