ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

                                                                       ДО…………………………

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

Уведомявам Ви, че на 25.04.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020г.;-обща

2.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за първото тримесечие на 2019г.;-обща

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Именуване на улица в гр. Роман.;-обща

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Учредяване на право на прокарване на канализационно отклонение през недвижими имоти – ул.“Бузлуджа“ и УПИ II в кв.54 по плана на гр. Роман, собственост на Община Роман.;-обща

5.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно: Отчет на читалищата в Община Роман за 2018г.; – образование

6.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно: Увеличаване на капацитета на социалната услуга от резидентен тип – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 И ЦНСТДМУ 5  включени в структурата на КСУДУ гр. Роман.;-образование

7.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –

относно: Отпускане на средства от Фонд „Резервен“за 2019г. по писмо вх.№9100-280/18.03.2019г. от председателя на СТД“Романова крепост“ гр. Роман.;-обща

8.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –относно: Годишен план за дейностите за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици в Община Роман за 2019г.;- образование

9.Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански –относно: Допълнение на Наредба №9 „За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги„.;-обща

10. Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: т.II от Решение  №534 прието с протокол № 50/31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Роман.; – обща

11.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019г.; – обща

 12.Актуални.

Заседание на Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, към ОбС-Роман на 25.04.2019г. от 1230часа в зала №222:

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 25.04.2019г. от 1300   часа в зала №222:

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                   /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author