П О К А Н А

Кметът на общината Валери Ролански, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.5 от Наредба №21 „За условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Роман“, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на Общината, представителите на бизнеса, медиите и всички заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020 г. и проекта на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020 г.

     Уважаеми Дами и Господа,

Публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари 2020 г., от 14.00 часа, в заседателна зала на общината – етаж 2.

С материалите за обсъждането можете да се запознаете и в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител или на  интернет страницата  на Община Роман.

Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: roman@roman.bg.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет – Роман.

Приложени документи:

1. Проект на Бюджет 2020;

2. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2020г.- – проект.

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ (П)

Кмет на Община Роман

About the author