ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

Уведомявам Ви, че на 30.05.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Проектиране на инсталация за предварително третиране (сепарация) на територията на Регионален център за управление на отпадъците в град Луковит, публична общинска собственост с Акт за публична общинска собственост №2202/2011, издаден от Кмета на гр.Луковит, намиращо се в местност „Голия връх“, код №44327.197.37 по кадастрална карта (КК) на гр.Луковит и изготвяне на финансово икономически анализ за същата. – Обща

2.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Определяне на жилища от Общинския жилищен фонд за продажба. – Обща

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018г.“. – Обща

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр.Враца, насрочено за 11.06.2018г. от 1100 часа. – Обща

5.Актуални.

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 30.05.2018г. от 1300 часа в зала №222:

 

 

 

   ЦК                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                               НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author