ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

 

                                                                                       ДО

                                                                                                                                                               Г-Н/Г-ЖА………………..………………….

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че на 30.08.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

  1.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. – Икономическа

 2.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за отглеждане на новородено дете. – Икономическа

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект „Работа“ за „Специалист активиране“. – Икономическа

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отдаване под наем на помещение, публична общинска собственост за лекарски кабинет. – Икономическа

5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот-публична общинска собственост. – Обща

6.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отдаване под наем на поземлени имоти, общинска собственост с трайно предназначение на територията – земеделска, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ. – Икономическа и Обща

7.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Информация по  текущото касово изпълнение на бюджета и ИБСФ на Общината за полугодието на 2018г. – Обща

8.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Информация по чл.137, ал.1, т.2 и 3 от ЗПФ на Община Роман за полугодието на 2018 година. – Обща

9.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Предоставяне на правомощия по изпълнението на общинския бюджет за 2018 година.  – Обща

10.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2018г. – Обща

11.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-земеделска земя-частна общинска собственост и утвърждение на експертна оценка. – Икономическа и Обща

12.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост и утвърждение на експертна оценка с вх.№ 211– Икономическа и Обща

13.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна общинска собственост и утвърждение на експертна оценка  с вх.№ 212– Икономическа и Обща

14.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Решение №432 прието с протокол №41/30.05.2018г. на Общински съвет гр.Роман. – Икономическа и Обща

15.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Решение №435 прието с протокол №41/30.05.2018г. на Общински съвет гр.Роман. –  Обща

16.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Продажба на вещи-частна общинска собственост-строителен материал –гранитни павета-втора употреба. – Икономическа и Обща

17.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Продажба на недвижим имот-сграда, ЗП 183 кв.м. в стопански двор на с.Долна Бешовица-Общинска собственост, по реда на чл.35 от Закона за общинската собственост. – Икономическа и Обща

18.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Утвърждаване на цена за обезщетение при право на ползване.  Обща

19.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Вземане на решение за придобиване от община Роман на право на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр.Роман, а именно УПИ IXпл.№989 в кв.68 с площ от  2500кв.м, ведно с построена в имота масивна сграда-хале със ЗП 720 кв.м. – Икономическа и Обща

20.Актуални.

 

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти  към ОбС-Роман на 27.08.2018г. от 1330 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 27.08.2018г. от 1415 часа в зала №222:

 

 

 

   ЦК                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                              НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

About the author