Уведомявам Ви, че на 27.01.2017г. от 1400 часа ще се проведе заседание на ОбС-гр.Роман.  Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Одобряване на общата численост и структура на общинска администрация Роман.-Обща

2. Докладна   записка    от  Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчен – относно: Отчета за дейността на Общински съвет-Роман за периода 01.07.2016-31.12.2016г.-Обща

3. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Приемане на Общинска програма за развитие на читалищната дейност и програма-календар за честване на по-важни дати и събития през 2017 година в община Роман в изпълнение на чл.26а от Закона за народните читалища /ЗНЧ/.-Образование

4. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Представител на община Роман в извънредното общо събрание на МБАЛ “Христо Ботев“ гр.Враца.-Обща

5. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Писмен отчет за получените суми за четвъртото тримесечие на 2016г. на Кмета на Община Роман. –Обща

6. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Роман  за 2016г. –Обща

7. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Разплащане на доставките  по схема „Училищен плод“.-Икономическа

8. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Разплащане на проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 в община Роман“ -Икономическа

9. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Промяна  наименованията на социалните услуги за деца и младежи, делегирани от държавна дейности, функциониращи на територията на Община Роман, в съответствие с регламентирани социални услуги п чл.36 от ППЗСП, изм. и доп. ВД, бр.89/11.11.2016г.-Образование и Обща

10. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Откриване социална услуга Дневен център за стари хора в гр.Роман, считано от 01.012017г. Икономическа и Обща

11. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Утвърждаване на  новообразувани имоти от поземлени имоти в землището на с.Камено поле, с.Кунино, гр.Роман, с.Хубавене и с.Курново. –ТСУ и Обща.

12. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Предложение за отчета за изпълнение на капиталовите разходи да 2016г. на община Роман.-Обща

13. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2017г. ТСУ и Обща

14. Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Приемане на бюджет на община Роман за 2017г. – Обща.

15. Актуални въпроси.

 

     Заседание на Постоянна Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман  на 20.01.2017г. от 1300 часа в зала №222.

 

    Заседание на Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман на 20.01.2017г. от 1345 часа в зала №222.

 

    Заседание на Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман на 20.01.2017г. от 1430 часа в зала №222.

 

 

    Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман на 20.01.2017г. от 1515 часа в зала №222.

 

 

    Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман, Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман: Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман,  Постоянна Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман  на 24.01.2017г. от 1400 часа в зала №222.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦК                                                    НА ОбС-РОМАН:………………………………

                                                                                         /ТИХОМИР ВЪЛЧЕВ/

 

 

 

About the author