Уведомявам Ви, че на 27.02.2017г. от 1430 часа ще се проведе заседание на ОбС-гр.Роман.  Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Определяне група за наблюдение за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Роман2014-2020г.- Обща

2.Докладна   записка    от  Председателя на Общински съвет-Роман Тихомир Вълчен – относно: Годишен Отчет на програмата за управление на Кмета на община Роман.-Обща

3.Докладна   записка    от   Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев – относно: Приемане на нова Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.-Обща

4.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Прехвърляне на временен безлихвен заем за разплащане на проект „Достоен живот“. –Икономическа

5.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Допълване на маршрута в списъка на длъжностите в раздел IV  „Пътуващи учители от ОУ Св.св.Кирил и Методий“ с.Камено поле в приложение №9 по бюджета на Община Роман, които имат право н транспортни разходи за 2017 година. Икономическа

6.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Кандидатстване на Община Роман с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“ „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на домашен социален патронаж в община Роман“ и осигуряване на съфинансиране по проекта.- Икономическа

7.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Утвърждаване на новообразуван имот от  поземлен имот в землището на с.Камено поле, община Роман. – ТСУ

8.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г. – Икономическа

9.Докладна   записка    от   Общинският съветник Ивайло Йолов  – относно: Отпускане на средства за „Тодоров ден“. Обща

10.Докладна   записка    от   Председателя на Общински съвет -Роман Тихомир Вълчев – относно: Смяна на Председателя на Комисията по образование, култура, спорт, туризъм, работа са младежта, здравеопазване, социални дейности трудова заетост.-Обща

11.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Роман.-Икономическа

12.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Учредяване право на преминаване и право на строеж в полза на „ЧЕЗ“ Разпределение България“АД.-Икономическа

13.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Искане с вх.№5800-7/24.01.2017г. от Общинска служба земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.-ТСУ

14.Актуални въпроси.

 

 

    Заседание на Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман на 24.02.2017г. от 1430 часа в зала №222.

 

 

    Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман на 24.02.2017г. от 1500 часа в зала №222.

 

 

    Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман, Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман: Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман,  Постоянна Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман  на 24.02.2017г. от 1530 часа в зала №222.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦК                                                    НА ОбС-РОМАН:………………………………

                                                                                         /ТИХОМИР ВЪЛЧЕВ/

About the author