Уведомявам Ви, че на 31.03.2017г. от 1430 часа ще се проведе извънредно заседание на ОбС-гр.Роман.  Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Годишен отчет за състоянието на общинският дълг на община Роман за 2016 година.-Икономическа

2.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Отчет за изпълнението н програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.- Икономическа

3.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Годишен доклад за наблюдението на  Общинският план за развитие 2014-2020г. – Икономическа

4.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2017г. на Община Роман.-Образование

5.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Приемане  на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Роман за 2018г. –Образование

6.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Откриване социална услуга Дневен център за стари хора в град Роман, считано от 01.01.2018г. –Образование

7.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Промяна наименованието на социалната услуга за деца и младежи, делегирани от държавата дейности, функциониращи на територията на Община Роман, в съответствие с регламентираните социални услуги по чл.36 от ППЗСП, изм. и доп. ДВ, бр.89/11.11.2016г., изм и доп. ДВ, бр.17/21.02.2017г. –Образование

8.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Утвърждаване на новообразуван имот от имот 100002, находящ се  в землището на гр.Роман, община Роман.-ТСУ

9.Докладна   записка    от   Кмета    на   община     Роман      Валери Ролански – относно: Допускане на процедура за изработване на ПУП-ПП за подземна кабелна линия 20 кV извън границата на урбанизираната територия от съществуващ до нея трафопост за захранване на съществуващ краварник. -ТСУ

10.Актоални въпроси

 

 

 

 

 

 

Заседание на Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман на 29.03.2017г. от 1300 часа в зала №222.

 

Заседание на Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман на 29.03.2017г. от 1330 часа в зала №222.

 

               Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман на 29.03.2016г. от 1400 часа в зала №222.

 

 

                Заседание на Постоянна  Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти   към ОбС-Роман, Постоянна  Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост към ОбС-Роман: Постоянна Комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси към ОбС-Роман,  Постоянна Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман  на 29.03.2017г. от 1430 часа в зала №222.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЦК                                                    НА ОбС-РОМАН:………………………………

                                                                                        /ТИХОМИР ВЪЛЧЕВ/

About the author