Уведомявам Ви, че на 31.01.2018г. от 1300  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман   Тихомир   Вълчев относно: Дарение  на  недвижим  имот – частна  общинска  собственост  на   ФОНДАЦИЯ  „ТАВИТА БЪЛГАРИЯ“.-Обща

2.Докладна   записка     от     Председателя   на   ОбС-Роман    Тихомир    Вълчев  относно: Писмо на Областен управител на Област Враца с изх.№0600-16/124/ от 10.01.2018г.-Обща

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Изменение на Наредба №13 за определяне  размера на местните данъци на територията на Община Роман -Обща

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за четвъртото тримесечие на 2017г. на Кмета на Община Роман. – Обща

5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на  парична сума за разплащане по проект „Обучение и заетост на млади хора“ в Община Роман. –Икономическа и Обща

6.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отпускане на възмездна финансова помощ „Роман автотранспорт“ ЕООД гр.Роман. –Икономическа и Обща

7.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Решение №360 прието с Протокол №33/18.12.2017г. на Общински съвет гр.Роман. –Икономическа и Обща

8.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда и Програмата за управление на отпадъците на територията на община Роман за 2017г.– Обща

9.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Изменение на решение №249 на Общински съвет Роман/Протокол №22 от 31.03.2017г./, касаещо промяна на наименованията на социалните услуги за деца и младежи, делегирани от държавната дейности, функциониращи на територията на Община Роман, в съответствие с последните промени в нормативната база.–Образование и Обща

10.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отдаване под наем на стоматологичен кабинет в административна сграда  с.Кунино, община Роман.–Икономическа и Обща

11.Докладна   записка    от    Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Искане с вх.№5800-125/14.12.2017г. от Общинска служба земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.-ТСУ и Обща

12.Докладна   записка     от    Кмета    на    община    Роман      Валери    Ролански – относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост по чл.8, ал.9 от ЗОС за 2018г. –Всички комисии

13.Докладна   записка     от     Кмета    на    община    Роман     Валери    Ролански – относно: Приемане на бюджета на Община Роман за 2018г. –Всички комисии.

14.Актуални.

 

 

Заседание на  Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани  към ОбС-Роман на 22.01.2018г. от 1300 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, към ОбС-Роман на 22.01.2018г. от 1345 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост,към ОбС-Роман на 22.01.2018г. от 1430 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 22.01.2018г. от 1515 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 22.01.2018г. от 1600 часа в зала №222:

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 29.01.2018г. от 1300 часа в зала №222:

 

 

 

   ЦК                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                               НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

 

 

About the author