ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

 

 

                                                                                   ДО……………………………………

                                                                             

 

        Г-Н/Г-ЖА……………………………..

 

Уведомявам Ви, че на 29.03.2018г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, Предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна   записка     от     Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев – относно: Субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти в Община Роман и разпределяне средствата за спорт за 2018г.-Обща

2.Докладна   записка     от     Председателя на ОбС-Роман Тихомир Вълчев – относно: Отпускане на средства за СУ „Васил Левски” гр.Роман.-Обща

3.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: т.1, раздел I от Решение №375 прието с протокол №34/31.01.2018г. на Общински съвет гр.Роман.-Икономическа

4.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Отчет за изпълнението на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.- Обща

5.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2018г.“- Икономическа

6.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Прехвърлян на временен безлихвен заем за разплащане на проект „Обучение и заетост за млади хора“. Икономическа и Обща

7.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Сключване на тристранно споразумение чл.83, ал.3 от Закона за държавния бюджет за 2018г.-Икономическа

8.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман      Валери    Ролански – относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Роман за 2017 година.-Икономическа и Обща

9.Докладна   записка    от    Кмета    на    община     Роман     Валери    Ролански – относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.-Икономическа

10.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман    Валери    Ролански – относно: Докладна записка от Роза Георгиева Димитрова – Директор на КСУДУ гр.Роман с приложено задължително предписание на ДАЗД № РД-14-46/27.02.2018г., за отпускане на средства. -Обща

11.Докладна   записка     от     Кмета    на    община     Роман    Валери    Ролански – относно: Възлагане на превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна схема.-Обща

  1. Актуални

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 26.03.2018г. от 1330 часа в зала №222:

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 26.03.2018г. от 1400 часа в зала №222:

 

 

   ЦК                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                               НА ОбС-РАМАН:………………………

                                                                                                                        /ТИХОМИР  ВЪЛ

About the author