Проектобюджет2017

ПОКАНА   На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне; приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Роман,` каня гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни…