Предварителен дневен ред на заседание на ОбС гр.Роман насрочено за 29.03.2019г. от 14,00часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА                                                                            ДО……………………………                                                                                                                                                     Г-Н/Г-ЖА……………………     Уведомявам Ви, че на 29.03.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:   1.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Отпускане на средства за СУ…