ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр.РОМАН, обл.ВРАЦА

 

 

                                                                       ДО…………………………

                                                                            

                                                                       Г-Н/Г-ЖА……………………

 

 

Уведомявам Ви, че на 29.03.2019г. от 1400  часа ще се проведе заседание на ОбС-Роман, предлагам на вниманието Ви следния проект на ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка от Председателя на Общински съвет Роман Тихомир Вълчев – относно: Отпускане на средства за СУ „Васил Левски“ гр.Роман.; –обща;

2.Докладна   записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Роман за 2018г.; –  обща;

  1. Докладна записка     от     Кмета    на    Община     Роман      Валери    Ролански – относно: Предоставяне право на ползване на помещение за офис на интернет услуги в имот – ПОС;–  икономическа и обща.
  2. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно : Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоарна площ от 3,22 кв.м на 1,30 м. от Автоспирка в кв.51 по плана на гр. Роман;– икономическа и обща.
  3. 5. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно : Предоставяне право на ползване на част от имот за офис на интернет услуги в кметство с. Хубавене – ПОС;-икономическа и обща.
  4. 6. Докладна записка от Кмета на Община Роман Валери Ролански – относно : т.2 от Решение №432 прието с протокол №41/ 30.05.2018г. на Общински съвет гр. Роман;– икономическа и обща.

  7.Актуални.

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,  към ОбС-Роман на 29.03.2019г. от1315часа в зала №222:

 

 

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна  комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство  на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения  ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 29.03.2019г. от 1345   часа в зала №222:

 

 

 

 

   КМ                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        НА ОбС-РОМАН:………………………

                                                                                   /ТИХОМИР  ВЪЛЧЕВ/

 

 

 

 

About the author